Date of Record : Tuesday, June 30, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (ภาคใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Keyword : างประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์

Category : ประกาศผู้ชนะ

Detail : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (ภาคใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Create by  -   (6/30/2020 6:07:08 PM)

    Link อื่นๆ