Date of Record : Monday, June 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำความสะอาดเก้าอี้ และโซฟา (ที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (6/29/2020 7:35:32 PM)

    Link อื่นๆ