Date of Record : Tuesday, February 9, 2021

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไวไฟอินเทอร์เน็ต และสถานีฐานของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (2/9/2021 4:40:48 PM)

    Link อื่นๆ