Date of Record : Monday, June 29, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเชิญรวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างพิมพ์บัตรเชิญรวม-2-รายการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/29/2020 5:13:34 PM)

    Link อื่นๆ