Date of Record : Tuesday, February 9, 2021

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปประชุมระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (2/9/2021 3:19:26 PM)

    Link อื่นๆ