Date of Record : Friday, September 2, 2022

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ.pdf

Create by  -   (9/2/2022 4:50:51 PM)

    Link อื่นๆ