Date of Record : Monday, June 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ในรายการครูหญิงกับครูต่อจ้อยามเช้า ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๗.๐ MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/1/2020 5:28:27 PM)

    Link อื่นๆ