วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ [ระบบห้องประชุม สำนักงาน กสทช. (หลักสี่)] ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศยกเลิก

ประเภทย่อย : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิก.pdf

    Link อื่นๆ