Date of Record : Tuesday, October 5, 2021

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิกฯ.pdf

Create by  -   (10/5/2021 8:58:34 PM)

    Link อื่นๆ