Date of Record : Tuesday, September 14, 2021

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดทวนสัญญาณ ย่านความถี่ VHF และ UHF ระบบ D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) พร้อมกล้องวงจรปิด (IP-Camera) สำหรับติดตั้งสถานี D-STAR ของสำนักงาน กสทช. และพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิกฯ.pdf

Create by  -   (10/5/2021 9:06:59 PM)

    Link อื่นๆ