(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบคุณลักษณะด้านเทคนิคของคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม (5G) จำนวน 2 ชุด สำหรับการกำกับดูแลคุณภาพบริการโทรคมนาคมและการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • ร่างประกาศฯ-และร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf

Create by  -   (6/29/2021 6:17:38 PM)

Download