Date of Record : Thursday, September 20, 2012

Purchase Name : สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.

Category : สอบราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สินของสำนักงาน-กสทช.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:10:40 PM)

    Link อื่นๆ