Date of Record : Monday, September 24, 2012

Purchase Name : สอบราคาซื้อรถสื่อสารเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน

Category : สอบราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  สอบราคาซื้อรถสื่อสารเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด

  • สอบราคาซื้อรถสื่อสารเคลื่อนที่-จำนวน-1-คัน.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:08:47 PM)

    Link อื่นๆ