(81) การอนุญาตให้ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

Download

  • 81-การอนุญาตให้ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ-กสทช-ฯ.pdf

สร้างโดย  - Global  Administrator (22/4/2562 11:33:05)

Download