(56) การให้อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีที่ไม่มีการสร้างโครงข่ายเป็นของตนเองตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download