ວັນທີບັນທືກ : 28 ກຸມພາ 2017

ຫົວຂໍ້ : ພະລາດຊະບັນຍັດ ອົງກອນຈັດສັນຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບການປະກອບກິດຈະການ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປີ ຄ.ສ 2010

ເຫລັ້ມທີ : 127

ລົງວັນທີ : 19/12/2010 00:00:00

ດາວໂຫລດ

  • ພະລາດຊະບັນຍັດ-ປີ-ຄ-ສ-2010.pdf