မွတ္တမ္းတင္သည့္ရက္စဲြ : 2017 ဖေဖော်ဝါရီ 28

ေခါင္းစဥ္ : အက္ဥပေဒ အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

စာအုပ္အမွတ္စဥ္ : 127

မွတ္တမ္းတင္သည့္ရက္ : 19-12-2010 00:00:00

ေဒါင္းလုတ္

  • အက္ဥပေဒ-၂၀၁၀-ခုႏွစ္.pdf