ผลการประชุม JTC ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 36

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ 36

Download

Create by  -   (11/16/2023 10:56:37 AM)

Download

Page views: 4