การอนุญาต

หมวดหมู่ทั้งหมด
  • การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
  • การอนุญาตกิจการดาวเทียม
  • การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
  • การอนุญาตวิทยุคมนาคม
มีผลบังคับใช้
รายการ
  รายการ 11 - 20 จาก 104   |   หน้า 2 จาก 11

ที่ยกเลิก
รายการ
  รายการ 11 - 20 จาก 25   |   หน้า 2 จาก 3