การกำกับดูแล

หมวดหมู่ทั้งหมด
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
  • การแข่งขัน
  • มาตรฐานทางเทคนิคและการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • การบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและสังคม (USO)
  • การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
  • สิทธิแห่งทาง
  • การกำกับดูแลด้านวิทยุคมนาคม
  • อื่น ๆ
มีผลบังคับใช้
รายการ
  รายการ 311 - 315 จาก 315   |   หน้า 32 จาก 32

ที่ยกเลิก
รายการ
  รายการ 21 - 27 จาก 27   |   หน้า 3 จาก 3