Banner

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
 • ประถม-มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • เตรียมอุดม โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
 • อุดมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
 • หลักสูตรทหารในประเทศ
  • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 39
  • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25
 • หลักสูตรทหารในต่างประเทศ
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ รุ่นปี 2525
 • ประกาศนียบัตร
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2546
 • มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2544
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2541
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
 • เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) เมื่อ 20 กรกฎาคม 2518
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 1 เมื่อ 23 กรกฎาคม 2533
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 • ผู้บังคับการกองบิน 23 ปี พ.ศ. 2532 – 34
 • ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/โซล ปี พ.ศ. 2534 - 37
 • เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2540 – 41
 • เสนาธิการทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2544 – 48
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ. 2549 – 51
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 – 50
 • ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2552 – 54
ประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548
 • เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ของกองทัพอากาศในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) กองทัพอากาศ
 • เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านวิทยุและการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง กองทัพอากาศ
 • เมื่อดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551
เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและกิจการอวกาศ ของกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)กระทรวงกลาโหม
 • จากประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งระดับสูง ในกระทรวงกลาโหม นอกจากที่ได้กล่าวถึง ยังมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานขนาดใหญ่ในด้านการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่าง ๆ การบริหารงบประมาณบุคลากรและการฝึกศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสังคม การพัฒนาประเทศและการบรรเทา-สาธารณภัย เป็นต้น
 • กำกับดูแลการบริหารงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในด้านการกำหนดนโยบายการบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดหาทุน และการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดจนอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของสถาบัน
 • ดูงานด้านการวิจัยและพัฒนา การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลีเบลเยี่ยม สวีเดน สเปน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 14:41:57)