บริการของสำนักงาน กสทช.

บริการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.

ลำดับ บริการ ช่องทางติดต่อ แอพพลิเคชั่น
1. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 9 1. ระบบ e-BCS
2. เบอร์โทรกลาง: 02-271-7600
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
2. การอนุญาตตามมาตรา 70 1. ระบบ NBTC Service Portal
2.  เบอร์โทรกลาง: 02-271-7600
https://serviceportal.nbtc.go.th/
3. หนังสืออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
4. หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
5. หนังสืออนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
6. หนังสืออนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
7. หนังสืออนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
8. หนังสืออนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5950
 
9. หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
10. ใบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity : SDoC) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
11. การส่งเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางตรวจพิสูจน์  1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
12. การตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, ผ่านทางสาย (เคเบิ้ล) และ OTT/IPTV 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
13. เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 1. เว็บไซต์ spur.nbtc.go.th
2. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645
https://spur.nbtc.go.th/nbtc_inspect/public/index.php
14. เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 1. เว็บไซต์ spur.nbtc.go.th
2. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7646
https://spur.nbtc.go.th/nbtc_inspect/public/index.php
15. หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
16. ใบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity : SDoC) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
17. ใบรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. ไปรษณีย์: 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. เบอร์โทรกลาง: 02 271 7600,02-271-7645  
 
18. ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่นักบิน (โดรน) 1. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานสถานะสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(Any Registration System)
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2290-5233, 0-2290-5067, 0-2278-3993
https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/ 
19. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น/ขั้นกลาง/ขั้นสูง 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2290-5233, 0-2290-5067, 0-2278-3993
https://oss.nbtc.go.th/OSS/Home/
20. ประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2290-5233, 0-2290-5067, 0-2278-3993
https://oss.nbtc.go.th/OSS/Home/
21. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือในน่านน้ำไทย 1. walk-in กสทช. ภาค/เขต (ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต)
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2290-5233, 0-2290-5067, 0-2278-3993
 
22. หลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม 1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2290-5233, 0-2290-5067, 0-2278-3993
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
23. อนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม  1. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม (Numbering Management System : NMS)
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7705
https://nms.nbtc.go.th/weadmin/ 
24. ไม่ใช่การออกใบอนุญาต แต่เป็นการเห็นชอบข้อเสนอและสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ว่ามีลักษณะสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.8000
 
25. ไม่ใช่การออกใบอนุญาต แต่เป็นการเห็นชอบข้อเสนอและสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ว่ามีลักษณะสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.8000
 
26. ไม่ใช่การออกใบอนุญาต แต่เป็นการเห็นชอบข้อเสนอและสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ว่ามีลักษณะสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.8000
 
27. ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7654
 
28. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7654
 
29. เอกสารแสดงการอนุญาตเพิ่มจำนวนเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7654
 
30. ใบจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7654
 
31. ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7654
 
32. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมนอกเหนือหือเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด / การขออนุญาตจัดเก็บค่าบริการโทรคมนาคมประเภทใหม่ (เฉพาะกรณู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7278
 
33. การขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมล่วงหน้า / การขออนุญาตเปล่ยนแปลงแก้ไขหลักเกญฑ์แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7278
 
34. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
35. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
36. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
37. การอนุญาตเป็นผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
38. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (ความถี่ตามประกาศ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
39. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (ความถี่ตามประกาศ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
40. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (ความถี่ตามประกาศ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
41. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (ความถี่ตามประกาศ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
42. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม (ความถี่ตามประกาศ) 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
43. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการเคลื่อนที่ทางบก 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7397
 
44. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7401
 
45. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7401
 
46. การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7101
 
47. การอนุญาตให้ยกเว้นการดําเนินการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5020
 
48. การอนุญาตให้ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5020
 
49. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7963
 
50. ใบอนุญาตให้ มี / ตั้ง / นำเข้า / นำออก / ทำ / ค้า / ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7963
https://serviceportal.nbtc.go.th/
51.
 
หลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม 1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7963
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
52. การอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ (กรณีการชำระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ) 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7963
 
53. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น / ระดับกลาง / ระดับสูง 1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน http://announcer.nbtc.go.th/th/
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2271-7600, 0-2271-7500
http://announcer.nbtc.go.th/th/
54. บัตรผู้ประกาศสำนักงาน กสทช.  1. ระบบ NBTC Service Portal
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2271-7600, 0-2271-7502
https://serviceportal.nbtc.go.th/
55. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 1. อีเมลกลาง: [email protected]
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.2781
 
56. ใบอนุญาตให้มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน 1. ไปรษณีย์: เลขที่  101  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
2 .โทรศัพท์ 02 575 4119 
3. โทรสาร 02 575 4130 
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 
57. ใบอนุญาตให้มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น 1. ไปรษณีย์: เลขที่  101  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
2. โทรศัพท์ 02 575 4119 
3. โทรสาร 02 575 4130 
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 
58. ใบอนุญาตให้มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง และเรือพาณิชย์ 1. ไปรษณีย์: เลขที่  101  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
2. โทรศัพท์ 02 575 4119 
3. โทรสาร 02 575 4130 
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 
59. ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่นักบิน (โดรน)  1. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานสถานะสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(Any Registration System)
2. โทรศัพท์ 02 575 4119
https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/ 
60. การออกใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทรศัพท์ 02 575 4119
https://serviceportal.nbtc.go.th/
61. ใบอนุญาตให้มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรคมนาคม 1. ไปรษณีย์: เลขที่  101  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
2 .โทรศัพท์ 02 575 4119 
3. โทรสาร 02 575 4130 
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 
62. การออกใบอนุญาตให้จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทรศัพท์ 02 575 4119
https://serviceportal.nbtc.go.th/
63. บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ต่ออายุ) 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทรศัพท์ 02 575 4119
https://serviceportal.nbtc.go.th/
64. การอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับมูลนิธิหรือสมาคมตั้งข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล 
1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. โทรศัพท์ 02 575 4119  
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
65. การอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับเรือประมง และเรือพาณิย์
1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. โทรศัพท์ 02 575 4119  
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
66. การอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. โทรศัพท์ 02 575 4119  
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
67. ใบอนุญาตให้ มี ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 341 หมู่ที่ 19  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
3. โทรสาร: 0 4320 2600
4. e-mail: [email protected]
5. เว็บไซต์: http://region2.nbtc.go.th
 
68. ใบอนุญาตให้ ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 341 หมู่ที่ 19  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
3. โทรสาร: 0 4320 2600
4. e-mail: [email protected]
5. เว็บไซต์: http://region2.nbtc.go.th
 
69. ใบอนุญาตให้ ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 341 หมู่ที่ 19  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
3. โทรสาร: 0 4320 2600
4. e-mail: [email protected]
5. เว็บไซต์: http://region2.nbtc.go.th
 
70. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 341 หมู่ที่ 19  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
3. โทรสาร: 0 4320 2600
4. e-mail: [email protected]
5. เว็บไซต์: http://region2.nbtc.go.th
 
71. ใบอนุญาต ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
 
https://serviceportal.nbtc.go.th/
72. ใบอนุญาตให้จำหน่าย มีไว้เพื่อสำรองจำหน่าย หรือรับติดตั้ง เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อการรับสัญญาณหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2601 ถึง 4
https://serviceportal.nbtc.go.th/
73. ใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม 1. แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D 90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
2. โทร 0-5327-1087
3. โทรสาร 0-5327-1088
4. E-mail : [email protected]
 
74. ใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม 1. แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D 90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
2. โทร 0-5327-1087
3. โทรสาร 0-5327-1088
4. E-mail : [email protected]
 
75. ใบอนุญาตให้ ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม 1. แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D 90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
2. โทร 0-5327-1087
3. โทรสาร 0-5327-1088
4. E-mail : [email protected]
 
76. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น 1. แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D 90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
2. โทร 0-5327-1087
3. โทรสาร 0-5327-1088
4. E-mail : [email protected]
 
77. ใบอนุญาต ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทร 0-5327-1087 
https://serviceportal.nbtc.go.th/
78.
ใบอนุญาตให้ ค้าเพื่อการซ่อมแซม ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม 
1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทร 0-5327-1088
https://serviceportal.nbtc.go.th/
79. ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่นักบิน (โดรน) 1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. โทร 0-5327-1087
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
80. การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่กิจการเพื่อสาธารณะกุศล
การอนุญาตให้กิจการเพื่อสาธารณกุศลใช้คลื่นความถี่
1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. โทร 0-5327-1087
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
81. ใบอนุญาตให้จำหน่าย  มีไว้เพื่อจำหน่าย มีไว้เพื่อรับติดตั้ง ซึ่งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์  เพื่อให้บุคคลอื่นนำไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทร 0-5327-1087 
https://serviceportal.nbtc.go.th/
82. ต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. โทร 0-5327-1087 
https://serviceportal.nbtc.go.th/
83. ใบอนุญาต ทำ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
84. ใบอนุญาตให้ มี ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
85. ใบอนุญาตให้ ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม 1. ที่อยู่ : 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
86. ใบอนุญาต นำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ที่อยู่ : 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
87. ใบอนุญาต นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 1. ที่อยู่ : 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
88. ใบอนุญาตให้ ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
89. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม 1. ไปรษณีย์: 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
90. ใบแทนใบอนุญาต ตามลำดับที่ 1-8 1. ไปรษณีย์: 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
3. โทรสาร : 0 7425 1745
4. e-mail : [email protected]
5. เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th
 
91. ใบอนุญาตให้ จำหน่าย เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
https://serviceportal.nbtc.go.th/
92. ใบอนุญาตให้ มีไว้เพื่อจำหน่าย เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
https://serviceportal.nbtc.go.th/
93. ใบอนุญาตให้มีไว้เพื่อรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 1. ระบบ NBTC Service Portal
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
https://serviceportal.nbtc.go.th/
94. การปรับปรุงข้อมูลในหนังสืออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรือการอนุญาตทดลองออกอากาศ   https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
95. การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 1. ระบบขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Frequency Assignment (EFA)
2. 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
https://efreq.nbtc.go.th/#/landing-page
96. ขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) 1. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานสถานะสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(Any Registration System)
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/ 
97. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1777
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
98. ใบอนุญาตทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1778
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
99. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1779
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
100. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ  1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1780
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
101. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1781
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
102. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1782
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
103. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1783
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
104. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 1. e-BCS
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 02-271-7600, 02-617-1784
https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/#/auth/ebcsmain
105. การขอใช้สิทธิตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง 1. เว็บไซต์ https://row.nbtc.go.th/
2. เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.7040
https://row.nbtc.go.th/
106. การจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 1. อีเมล์กลาง: [email protected]
2 เบอร์โทรกลาง: 0-2670-8888, ext.5855