สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ที่อยู่ : 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

โทรศัพท์ : 0 2670 8888

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ที่อยู่ : อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2717600

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผลและต่อต้านการทุจริต (ตบ.) ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ : 0 2670 8888 ต่อ 2464,2427,2442

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช.

สถานที่ติดต่อ : สำนักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10100 โทร: 0 2670 8888

ช่องทางการติดต่อ : อีเมล : [email protected]
Call center: 1200 (โทรฟรี)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

ช่องทางการติดต่อ : อีเมล : [email protected]