สรุปมติที่ประชุม กสท. 13/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 13/2559
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

  • รายงานการประชุม-13-59.pdf

Create by  - 2fellows  admin (8/4/2016 12:19:39 PM)