การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890 – 895 MHz/935 – 940 MHz

                   ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 – 895 MHz/935 – 940 MHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 824 – 839/869 – 884 เมกะเฮิรตซ์ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885 – 895/930 – 940 เมกะเฮิรตซ์ และแนวทางการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้งสามฉบับ โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อไป
                   สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 – 895 MHz/935 – 940 MHz โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในช่องทาง ดังนี้
                   1) ทาง e-mail: [email protected]
                   2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
                   3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                             สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
                             เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
                             เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                   ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 

Download

  • 1-ร่างหลักเกณฑ์-900-MHz.pdf
  • 2-ร่างแผนความถี่-824-839-869-884.pdf
  • 3-ร่างแผนความถี่-890-915-935-960.pdf
  • 4-เอกสารประกอบรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ฯ-900-MHz.pdf
  • 5-เอกสารประกอบรับฟังความเห็นแผนความถี่ฯ.pdf
  • 6-ประเด็นรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์-900-MHz.docx
  • 7-ประเด็นรับฟังความเห็น-824-839-869-884.docx
  • 8-ประเด็นรับฟังความเห็น-890-915-935-960.docx
  • 9-แบบตอยรับ.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/14/2017 4:29:03 PM)