ผู้ประกอบการ OTT พร้อมร่วมมือ กสทช. เข้าระบบการกำกับดูแล เสนอสร้างกติกาสอดคล้องสากล ห่วงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ แนะกำกับ OTT ทั้งระบบรวมโฆษณา

               พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top จัดให้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการ OTT ที่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือน/รายปี (Subscription Video on Demand (SVoD)) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top ได้มีการนำเสนอรายงานแนวทางการกำกับดูแลบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (OTT) ที่จัดทำโดยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ต่อที่ประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้ประกอบการ OTT สนับสนุนกระบวนการพัฒนากติกาการกำกับดูแล OTT ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้

              ผู้ประกอบการ OTT กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีการให้บริการเนื้อหาที่ไม่ถูกกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTT ได้รับความเสียหายทั้งในแง่ของรายได้ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม OTT ในประเทศไทย โดยเสนอแนะให้เน้นการกำกับดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและให้รวมไปถึงผู้ที่ลงโฆษณาในเนื้อหาที่เผยแพร่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ผู้ประกอบการ OTT ยังสนับสนุนให้มีการกำกับดูแล OTT อย่างเท่าเทียมและเป็นสากลโดยเฉพาะระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการฯ เสนอให้การกำกับดูแล OTT ขยายไปถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นคนสร้างขึ้นเอง (User Generated Content (UGC)) เนื่องจากมองว่า เนื้อหาประเภทนี้ไม่มีการคัดกรองก่อนนำเสนอ จึงเกรงว่า หากไม่มีการกำกับดูแล จะเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนได้

              ผู้ประกอบการ OTT เสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลอย่างรวดเร็ว และทัน
ต่อสถานการณ์ เพราะหากล่าช้า เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบในวงกว้าง                          ซึ่งผู้ประกอบการ OTT ยินดีร่วมมือกับ กสทช. ในการสร้าง Roadmap ในการกำกับดูแลร่วมกัน เพื่อให้อุตสาหกรรม OTT ปราศจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเป็นทางเลือกของประชาชน

              “บริการ OTT เป็นบริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่สำคัญ และเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชน ดังนั้น หน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลคือ การนำสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายที่เผยแพร่อยู่บน OTT ออกจากระบบ โดยจะไม่สร้างผลกระทบหรือเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอย่างถูกกฎหมาย และยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดกติการ่วมกัน"

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/23/2017 1:11:05 PM)