ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฝากเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ วีดีทัศน์ โมชั่นกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก เพื่อกระตุ่้นและโน้นน้าวให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้สนับสนุนและเข้าร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ

สารคดีสั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 5
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 6
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 7
ยุทธศาสตร์ชาติ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนที่ 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วีดิทัศน์
FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โมชั่นกราฟฟิก
Motion Graphic ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินโฟกราฟฟิก
สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลด
สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2628 2847
เว็บไซต์: www.nesdb.go.th

Download

  • อินโฟกราฟฟิก.7z
  • อินโฟกราฟฟิค-8-ภาพ.7z

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/4/2018 2:45:29 PM)