วันที่บันทึก : 23 มีนาคม 2555

หัวข้อ : ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

เล่มที่ : 123

ตอนพิเศษ : 88 ง

ลงวันที่ : 16/8/2549 15:56:46

Download