ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download