ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 1(ພພ 1)

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 1 (ພພ 1)

ວັນທີບັນທືກ​ : 24/05/2017

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 1 (ພພ 1)

e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://region1.nbtc.go.th

ສຳນັກງານ ກສທຊ. ເຂດ 1 ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຈຳນວນທັງຫມົດ 21 ຈັງຫວັດ ປະກອບດ້ວຍ

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 1(ກຸງເທບມະຫານະຄອນ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ນົນທະບຸລີ ປະທຸມທານີ ຣາດຊະບຸລີ ສະຫມຸດປາການ ສະຫມຸດສາຄອນ ສະຫມຸດສົງຄາມແລະພະນະຄອນສີອາຍຸດທະຍາ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 101 ຫມູ່ທີ 4 ຊອຍແຈ້ງວັດທະນະ 5 ຖະຫນົນແຈ້ງວັດທະນະ ແຂວງທຸ່ງສອງຫ້ອງ ເຂດຫລັກສີ່ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10210

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 02 573 6241
ໂທລະສານ : 02 573 6242
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://nonthaburi.nbtc.go.th
ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 5(ຈັນທະບຸລີ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ຈັນທະບຸລີ ຕຣາດ ຣະຍອງ ແລະຊົນບຸລີ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 207 ຫມູ່ 1 ຕ.ມະຂາມ ອ.ມະຂາມ ຈ.ຈັນທະບຸລີ 22150

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  039 389 438
ໂທລະສານ : 039 389 437
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ :  http://chanthaburi.nbtc.go.th

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 15(ສຸພັນບຸລີ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ສຸພັນບຸລີ ນະຄອນປະຖົມ ການຈະນະບຸລີ ອ່າງທອງ ແລະສິງບຸລີ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 443 ຫມູ່ 5 ຖະຫນົນສຸພັນບຸລີ-ໄຊນາດ ຕຳບົນທ່າຣະຫັດ ອຳເພີເມືອງສຸພັນບຸລີ ຈັງຫວັດສຸພັນບຸລີ 72000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 035 454 330 - 2
ໂທລະສານ : 035 434 322
e-mail [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ :  http://suphanburi.nbtc.go.th

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 16 (ປາຈີນບຸລີ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ປາຈີນບຸລີ ສະເຊີງເຊົາ ສະແກ້ວ ແລະນະຄອນນາຍຍົກ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 4/1ຖະຫນົນ ໂຮງຮຽນວັດສີມົງຄົນ ຕ.ຫນ້າເມືອງ ອ.ເມືອງ ຈ.ປາຈີນບຸລີ

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :   -
ໂທລະສານ :-
e-mail [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ :  -
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 11:33:44)