ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသရံုး

ဌာနအမည္ : ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသရံုး 

မွတ္တမ္းတင္သည့္ရက္စဲြ​ : 24/05/2017

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသရံုး 

e-mail : region1@nbtc.go.th
ဝဘ္ဆိုဒ : http://region1.nbtc.go.th

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသဆိုင္ရာရံုးသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း စုစုေပါင္း (၂၁) ခရိုင္အတြင္း တာဝန္ရွိသည္၊                      

ဌာနအမည္ : ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၁ (ဘန္ေကာက္)
သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ဘန္ေကာက္၊ ႏြန္းထဘူရီ၊ပထုမ္းဌာနီ၊ရာ့တ္ခ်ဘူရီ၊ဆမြတ္ပရာကန္၊ဆမြတ္ဆာခြန္း ႏွင့္ ဖရာ့နခြန္းဆီအယုဒယား

တည္ေနရာ ။  ။ :  အမွတ္ ၁၀၁ မူ ၄၊  ခ်ဲန္ဝတ္ထနလမ္းသြယ္၊ ထံု႔ေဆာင္ေဟာင့္ရက္ကြက္၊  လတ္(က္)ဆီၿမဳိ႕ နယ္၊ဘန္ေကာက္ ၁၀၂၁၀

ဖုန္းနံပါတ္ : ၀၂ ၅၇၃ ၆၂၄၁
ဖက္စ : ၀၂ ၅၇၃ ၆၂၄၂
e-mail : mtr_nb@nbtc.go.th
ဝဘ္ဆိုဒ : http://nonthaburi.nbtc.go.th
ဌာနအမည္ :  ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၅ (ခ်န္တဘူရီ)

သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ခ်န္တဘူရီ၊ တရာတ္၊ ရေနာင္း ႏွင့္ခၽြန္းဘူးရီး

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၂၀၇ မူ ၁၊  မခါမ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မခါမ္ၿမဳိ႕နယ္၊ခ်န္တဘူရီခရိုင္ ၂၂၁၅၀

ဖုန္းနံပါတ္ :  ၀၃၉ ၃၈၉ ၄၃၈
ဖက္စ : ၀၃၉ ၃၈၉ ၄၃၇
e-mail :  mtr_jb@nbtc.go.th
ဝဘ္ဆိုဒ :  http://chanthaburi.nbtc.go.th

ဌာနအမည္ :  ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၁၅ (ဆူဖန္းဘူရီ)

သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ဆူဖန္းဘူရီ၊ မခြန္းပထုမ္၊ ကန္ခ်နဘူရီ၊ အာန္(င္)ေထာင္း ႏွင့္ဆင္ဘူရီ၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၄၄၃ မူ ၅၊ ဆူဖန္းဘူရီ-ခ်ဳိင္းနတ္လမ္း၊ ထာ့ရဟတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ဆင္ဘူရီၿမဳိ႕နယ္၊ ဆူဖန္းဘူရီခရိုင္ ၇၂၀၀၀

ဖုန္းနံပါတ္ : 035 454 330 - 2
ဖက္စ : 035 434 322
e-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
ဝဘ္ဆိုဒ :  http://suphanburi.nbtc.go.th
ဌာနအမည္ :  ေဒသဆိုင္ရာရုပ္သံလိုင္း၏ တိုင္းနံပါတ္ ၁၆ (ပရာက်င္ဘူရီခရိုင္)

သည္ ေအာက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ပရာက်င္ဘူရီခရိုင္၊ ခ်ာခ်ိန္းေခ်ာင္း(ဝ္)၊ ဆာေက်ာက္ ႏွင့္နခြန္းနားယုတ္၊

တည္ေနရာ ။  ။ : အမွတ္ ၄/၁၊  ဝပ္(တ္)ဆီမုန္းခုန္းေက်ာင္းလမ္း၊ နာ့မိန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပရာက်င္ဘူရီၿမဳိ႕ နယ္၊ပရာက်င္ဘူရီခရိုင္ ၂၅၀၀၀

ဖုန္းနံပါတ္ :   -
ဖက္စ : -
e-mail : mtr_pc@nbtc.go.th
ဝဘ္ဆိုဒ :  -
 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 13:54:07)