ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 4 (ភភ.4)

ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 4 (ភភ.4)

ថ្ងៃកត់ត្រា : 24/05/2017

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 4 (ភភ.4)

e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ : http://region4.nbtc.go.th

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 4 មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវ ទាំងអស់ចំនួន 16 ខេត្ត រួមមាន


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 4 (សុងខ្លា)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ សុងខ្លា  ស្ទូន  ប៉ាត់តានី  យ៉ៈឡា  ​និងណៈរ៉ាធិវាត

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 89/1 អាកាសយានដ្ធានហាតយ៉ៃ ឃុំធុងតាំសៅ ស្រុកហាតយ៉ៃ ខេត្តសុងខ្លា 90115

លេខទូរស័ព្ទ  : 0-7425-1901 - 4
ទូរសារ : 0-7425-1091
e-mail : [email protected]      
គេហះទំព័រ  : http://songkhla.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 11 (ភូកេត) 
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ភូកេត  ផាងង៉ា  និងក្រៈប៊ី

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 84/2 ក្រុមទី 4 ផ្លូវវិឈិតសុងខ្រាម  ឃុំកៈធូ  ស្រុកកៈធូ  ខេត្តភូកេត 83120

លេខទូរស័ព្ទ  : 0-7632-1037, 0-7632-1961 - 3
ទូរសារ : 0-7632-1522
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ  : http://phuket.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 12 (ណៈខនស៊ីថាំម៉ៈរាត)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ណៈខនស៊ីថាំម៉ៈរាត   ត្រាំង   និងផាត់ថៈលុង

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 15 ក្រុមទី 8 ផ្លូវបេនចៈម៉ៈ-ស្នាមប៊ិន  ឃុំថាងិវ ស្រុកមឿង ខេត្តណៈខនស៊ីថាំម៉ៈរាត 80280

លេខទូរស័ព្ទ  : 075-764-191
ទូរសារ : 075-764-191 ต่อ 110
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ :  http://nakhonsri.nbtc.go.th


ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 13 (រ៉ៈណង)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ រ៉ៈណង  និងស៊ុរ៉ាតធានី

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 7/14 ផ្លូវកាំឡាំងសាប់  ស្រុកមឿង ខេត្តរ៉ៈណង 85000

លេខទូរស័ព្ទ  : 0-7782-1444
ទូរសារ : 0-7782-1444
e-mail : [email protected]
គេហះទំព័រ  : http://ranong.nbtc.go.th
ឈ្មោះអង្គភាព : ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត 14 (ឈុមផន)
មានតំបន់ទទួលខុសត្រូវដូចតទៅ ឈុមផន  ប្រាក់ជួបគីរីខាន់  និងផេតប៊ុរី

ទីតាំង : ផ្ទះលេខ 58/6 ក្រុមទី 11 ឃុំបាងម៉ាក ស្រុកមឿង ខេត្តชุมพร 86000

លេខទូរស័ព្ទ  :  0-7759-8597 - 8
ទូរសារ  : 0-7759-8598
e-mail : [email protected]           
គេហះទំព័រ : http://chumphon.nbtc.go.th

 

 

បង្កើតឡើងដោយ  -   (24/05/17 18:39:34)