Banner

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4(ພພ 4)

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4(ພພ 4)

ວັນທີບັນທືກ : 24/05/2017

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4(ພພ 4)

e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://region4.nbtc.go.th

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4 ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຈຳນວນທັງຫມົດ 16 ຈັງຫວັດ ປະກອບດ້ວຍ


ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 4(ສົງຂາ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ສົງຂາ ສະຕູນ ປັດຕານີ ຍະລາ ແລະນາຣາທິວາດ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 89/1ທ່າອາກາດສະຍານຫາດໃຫຍ່ ຕ.ທຸ່ງຕຳເສົາ ອ.ຫາດໃຫຍ່ ຈ.ສົງຂາ 90115

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-7425-1901 - 4
ໂທລະສານ : 0-7425-1091
e-mail : [email protected]      
ເວັບໄຊຕ໌  : http://songkhla.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ :  ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 11(ພູເກັດ)
ມີທ້ອງທີໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ພູເກັດ ພັງງາແລະກຣະບີ່

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 84/2 ຫມູ່ 4 ຖ.ວິຊິດສົງຄາມ ຕ.ກະທູ້ ອ.ກະທູ້ ຈ.ພູເກັດ 83120

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-7632-1037, 0-7632-1961 - 3
ໂທລະສານ : 0-7632-1522
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://phuket.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ :  ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 12(ນະຄອນສີທຳມະລາດ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້  ນະຄອນສີທຳມະລາດ ຕຣັງ ແລະພັດທະລຸງ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 15 ຫມູ່ 8 ຖ.ເບນຈົມ-ສະຫນາມບິນ ຕ.ທ່າງິ້ວ ອ.ເມືອງ ຈ.ນະຄອນສີທຳມະລາດ 80280

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 075-764-191
ໂທລະສານ : 075-764-191 ต่อ 110
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ :  http://nakhonsri.nbtc.go.th


ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 13(ຣະນອງ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຣະນອງແລະສຸຣາດທານີ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 7/14 ຖ.ກຳລັງຊັບ ອ.ເມືອງ ຈ.ຣະນອງ 85000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-7782-1444
ໂທລະສານ : 0-7782-1444
e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌  : http://ranong.nbtc.go.th
ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 14(ຊຸມພອນ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊຸມພອນ ປະຈວບສີຣີຂັນ ແລະເພດຊະບຸລີ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 58/6 ຫມູ່ 11 ຕ.ບາງຫມາກ ອ.ເມືອງ ຈ.ຊຸມພອນ 86000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  0-7759-8597 - 8
ໂທລະສານ : 0-7759-8598
e-mail : [email protected]           
ເວັບໄຊຕ໌ : http://chumphon.nbtc.go.th

 

 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 18:31:34)