Banner
สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการและเลขาธิการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย รวมทั้งบริหารการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ การบริหารและจัดการห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเลี้ยงในการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน แนวทาง มาตรการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งจัดสรรและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และการจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการดาวเทียม สนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
ร่วมประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ บูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พนักงานสัมพันธ์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ดำเนินการทางวินัย จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทำ ร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันวิทยาการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
Kantor NBTC sektor 1 
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 1 Bangkok, daerah 5 Chanthaburi, daerah 15 Suphan Buri, daerah 16 Prachin Buri) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah pusat. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 2
The duty and responsibility in performing works related to governance and control on the operation of District Office of NBTC (District 2 Ubon Ratchathani, District 6 Khon Kaen, Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 2 Ubon Ratchathani, daerah 6 Khon Kaen, daerah 7 Nakhon Ratchasima, daerah 8 Udon Thani) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah timur laut. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 3
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 3 Lampang, daerah 9 Chiang Mai, daerah 10 Phitsanulok, daerah 17 Chiang Rai.) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah Utara. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.

Kantor NBTC sektor 4
Bertanggung jawab atas operasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian operasi Kantor NBTC pada daerah (daerah 4 Songkhla, daerah 11 Phuket, daerah 12 Nakhon Si Thammarat, daerah 13 Ranong, daerah 14 Chumporn) yang bertanggung jawab, menerbitkan lisensi menegakan hukum dan menyelidiki juga menangkap pelanggaran tentang penyiaran, siaran televise, komunikasi radio dan telekomunikasi menurut yang ditugaskan. Memberi dukungan hak dan menerima pengaduan masyarakat, konsumen dan instnsi terkait di daerah Selatan. Serta praktisi lainnya menurut yang ditugaskan.
 

Kantor jaringan telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang mengkoordinasi dan mendukung pelaksanaan kinerja di bagian administrasi internal telekomunikasi bagain anggaran, sumber daya manusia, peralatan, arsip teknologi informasi sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh NBTC atau kantor NBTC serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor akademisi dan pengelolaan sumber telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang membuat master plan, strategi dan lain-lain yang terkait dengan telekomunikasi. Mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kinerja tahunan NBTC, menetapkan aturan agar tidak terjadi monopoli atau terjadi ketidak adilan, persiangan dalam telekomunikasi, membuat panduan dan mengontrol penggunaan struktur dasar dalam menggunakan hak, termasuk bekerja yang berkaitan dengan data dan informasi telekomunikasi untuk mengelola melaksanakan dan menyebar luas serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan. 

Kantor pembayaran dan tarif telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang mengeluarkan perizinan telekomunikasi, menetapkan dan mengelola struktur tariff layanan telekomunikasi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor standar dan teknologi telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang menganalisis data tentang teknologi spektrum dan penggunaan spektrum dalam usaha radio komunikasi dan usaha telekomunikasi, membuat dan memberikan pendapat tentang standar dan karakteristik yang digunakan pada bagian teknik dan membuat rencana spektrum radio, mengkoordinasi penggunaan spektrum dalam usaha radion komunikasi dan usaha telekomunikasi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor pengelolaan dan penyelenggaraan nomor telekomunikasi
Bertanggungjawab tentang menganalisis dan menetapkan aturan dan standar antara Negara yang bekerjasama dalam pengelolaan teknologi dan penyelenggara nomor telekomunikasi, membuat rencana dan mengelola penyelenggara nomor telekomunikasi dan hak dalam menggunakan nomor telekomunikasi termasuk aturan dan pengelola biaya nomor telekomunikasi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor pelaksanaan misi khusus 
Bertanggungjawab tentang pendidikan dan menganalisis data dalam menjalankan usaha telekomunikasi yang menggunakan teknologi baru, ekonomi, membuat aturan, cara dan persyaratan termasuk membuat dan mengelola cara mengeluarkan izin dan mengelola usaha telekomunikasi yang menggunakan teknologi baru-baru, termasuk mempercepat pelaksanaan dan mengelola usaha sesuai dengan kebijakan NBTC dan NTC serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor keluhan dan pelindungan konsumen dalam bidang telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang menentuan aturan pelindungan hak dan kebebasan publik agar tidak dimanfaatkan oleh operator, aturan mendukung hak asasi dan kesamaan publik dalam mendapatkan manfaat dari spektrum dan layanan dari usaha telekomunikasi, menetapkan aturan, cara dan mengelola tentang pelindungi konsumen dalam proses menerima dan mempertimbangkan keluhan, menghentikan konflik antara penyelenggara dan konsumen termasuk kinerja menyelengarakan dibagian sekretaris sub-komite pelindungan konsumen dalam usaha telekomunikasi  serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor panitia penyelenggaraan telekomunikasi dan pertemuan 
Bertanggungjawab tentang penyelenggaraan kerja dibagian sekretaris NTC. Mengadakan pertemuan dan menjalankan kerja yang berkaitan dengan pertemuan NTC. Dan pertemuan yang berhubung dengan usaha NTC. Termasuk mendukung dan melancarkan usaha tentang anggaran NTC. Dan kerja lain-lain sesuai dengan tanggungjawab.   

Kantor perizinan usaha telekomunikasi 1
Bertanggungjawab tentang menetapkan aturan, cara dan persyaratan dalam mengeluarkan surat izin dalam menjalankan usaha telekomunikasi yang non jaringan, mempertimbangkan penyelenggaraan dan izin pelaksanaan usaha telekomunikasi yang non jaringan, mengikuti, memeriksa dan memberikan masukan dalam menjalankan layanan internet agar tetap dalam aturan dan persyaratan perizinan, termasuk membuat aturan dan memberikan saran dalam menjalankan usaha internet serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor perizinan usaha telekomunikasi 2
Bertanggungjawab tentang menetapkan aturan, cara dan persyaratan dalam mengeluarkan surat izin dalam menjalankan usaha telekomunikasi yang non jaringan, mempertimbangkan penyelenggaraan dan izin pelaksanaan usaha telekomunikasi yang non jaringan, mengikuti, memeriksa dan memberikan masukan dalam menjalankan layanan internet agar tetap dalam aturan dan persyaratan perizinan, termasuk membuat aturan dan memberikan saran dalam menjalankan usaha internet serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor hokum telekomunikasi 
Bertanggungjawab perkara gugatan tentang telekomunikasi, membuat rancangan, memeriksa rancangan, memperbaikai dan mengembangkan hukum, mempertimbangkan perjanjain, menganalisa dan memberikan masukan tentang perkara hukuman yang terkait dengan usaha telekomunikasi, menerima dan mempertimbangkan perintah termasuk mempertimbangkan masalah yang terjadi. Cara menjalankan usaha sesuai hukum yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor pengelolaan usaha telekomunikasi 
Bertanggungjawab tentang penyelenggaraan usaha telekomunikasi agar berjalan sesuai dengan aturan dan persyaratan perizinan yang ditetapkan, termasuk memeriksa dan memberikan sangsi terhadap orang yang salah dalam menjalankan usaha telekomunikasi sesuai dengan hukum radion komunikasi tentang pelaksanaan usaha telekomunikasi dan hukum lain-lain yang terkait serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor perizinan dan penyelenggaraan komunikasi 
Bertanggungjawab dalam membuat aturan dan persyaratan perizinan dalam radio komunikasi, mempertimbangkan penyelenggaraan spektrum dan mengeluarkan izin usaha radio komunikasi, mengawasi, memeriksa dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas agar berjalan sesuai dengna aturan dan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan, termasuk mengkoordinasi dengan radio kominikasi lain-lain, agar terjadi keadilan  serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor layanan telekomunikasi dan sosial secara keseluruhan
Bertanggungjawab dalam membuat rencana kerja, mengadakan layanan telekomunikasi dasar secara kesuluruhan dan melayani untuk sosial, menentukan aturan dan mendukung mengkoordinasi lembaga yang terkait dengan bagian mengecekan dan melakukan evaluasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dasar secara keseluruhan dan melayan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor jaringan dasar dalam penggunaan dan hubungan dengan pemerintah
Bertanggungjawab membuat aturan perizinan dan mengawasi tentang penggunaan dan menghubung jaringan telekomunikasi dan pembayaran dalam menggunaan dan menghubung jaringan telekomunikasi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.    

Kantor pengembangan personel telekomunikasi 
Bertanggungjawab menentukan standard an membuat rancangan pengembangan personel telekomunikasi termasuk mengadakan khusus dan pengembangan personel telekomunikasi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan. 

Direktor Biro penyiaran radio dah televisi 
Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tentang membuat master plan dan rencana lain-lain dalam pelaksanaan penyiaran radio televisi dan melakukan evaluasi pelaksamaan rencana kerja, menghubungi dan mendukung pengelolaan kerja dibagian administrasi umum di dalam penyiaran radio dan televisi bagian anggaran sumber daya peralatan arsip teknologi informasi pengumuman sesuai hukum yang ditetapkan oleh NBTC atau kantor NBTC serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan. 

Kantor kebijakan, siaran radio dan televisi 
Bertanggungjawab melaksanakan kebijakan akademisi penelitian dan persiapan penelitian siaran suara dan televisi, mengkoordinasikan operator agar berada dalam batas layanan televisi, memberikan masukan dan saran tentang kebijakan dan pengetahuan dalam berkerjasama dengan lembaga luar negeri dalam penyiaran suara dan televisi mengadakan data dan informasi dalam penyiaran suara dan televisi untuk melayani termasuk menyebar luas dan mengadakan laporan tahunan NBTC serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor  pembayaran dan tarif layaan dalam melaksanakan penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab kinerja tentang penentuan batas dan pelaksanaan di bagian pembayaran pemakluman atau pembatalan pembayaran izin pelaksanaan dan biaya layanan penyiaran suara dan televisi. Biaya kompensasi dalam mengguna dan menghubung penyiaran suara dan televisi dalam sistem dicital termasuk mengevaluasi spektrum serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Biro teknik dan teknologi penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab melaksanakan tugas tentang pendidikan dan penelitian data tentang tenkologi standar teknik dan pengelola spektrum, membuat rencana spektrum radio mengkoordinasi dan pengelolaan spektrum radio frekuensi dalam penyiaran suara dan televisi. Membuat standarisasi dan tujuan pelaksanaan teknik dalam menggunakan spektrum memeriksa dan memberikan masukan dalam memberikan perizinan tentang alat komunikasi dalam penyiaran suara dan televisi serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan. 

Kantor jaminan standarisasi teknik penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab tentang memeriksa menimbang dibagian teknisi dan menjamin standarisasi peralatan radio komunikasi dan peralatan penyiaran suara dan televise serta memberikan saran dan layanan teknik mengembangkan kinerja teori dan seminar teknik, mengadakan standarisasi dan karakteristik yang diinginkan dibagian teknik serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor televisi sistem dicital 
Bertanggungjawab tentang membentuk kebijakan program kinerja dan melaksanakan perubahan ke sistem televisi dicital dan layanan televisi dengan sistem dicital, menghentikan televise dalam sistem analog mengkoordinasi tentang menganalisa dan mendukung dalam mengadakan biaya kompensasi dalam mengguna dan menghubung jaringan televisi dicital dan jaringan layanan televisi, termasuk mengawasi perkembangan jaringan dan kualitas televisi dan televisi dicital serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor pelindungan hak konsumen dalam menkonsumsi penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab tentang menentukan aturan pasal dan pelaksanaan tentang pelindungan hak konsumen agar tidak mendapatkan kerugian dari penyelenggara, mengembangkan dan meningkatkan kinerja konsumen dengan mendukung hak, kebebasan dan keadilan kepada penyandang cacar, orang tua dan orang yang tidak mendapatkan sesempatan dalam menggunakan informasi dalam penyiaran suara dan televisi. Mempertimbangkan keluhan dan menghentikan konflik dari penyelenggara terhadap kosumen, termasuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris komite dalam melindungi konsumen agar mendapatkan keadilan dalam penyiaran suara dan televisi. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan. 

Kantor penyiaran suara dan televisi dan publik 
Bertanggungjawab tentang menyelengarakan kemudahan dibagian komite NBC. Menyelenggarakan pertemuan dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pertemuan NBC dan pertemuan tentang kinerja NBC termasuk mendukung dan penyediakan anggaran NBC dan menganalisis keluhan yang berkaitan dengan penyiaran suara dan televisi. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor perizinan penyiaran suara 
Bertanggungjawab tentang menetapkan aturan, persyaratan perizinan, menganalisis perizinan, persetujuan program, mengawasi, memeriksa, memberikan masukan dan mengelola database tentang penyiaran suara agar tetap berada dalam aturan dan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor perizinan televisi 
Bertanggungjawab tentang menetapkan aturan, persyaratan perizinan, menganalisis perizinan, persetujuan program, mengawasi, memeriksa, memberikan masukan dan mengelola database tentang televisi agar tetap berada dalam aturan dan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor perizinan jaringan 
Bertanggungjawab tentang menetapkan aturan, persyaratan perizinan, menganalisis perizinan, persetujuan program, mengawasi, memeriksa, memberikan masukan dan mengelola database tentang penyiaran suara dicital, jaringan, fasilitas, raido komunikasi, reseptor, peralatan atau peralatan yang digunakan dalam penyiaran suara dan televisi agar tetap berada dalam aturan dan persyaratan perizinan yang telah ditetapkan, termasuk menimbangkan keperluan dalam menggunakan spektrum sesuai perizinan. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor hukum penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab bertindak dalam kasus penyiaran suara dan televisi, menyusun data, memeriksa data, memperbaiki dan mengembangkan hukum, menimbangkan izin,  menganalisis, dan memberikan saran tentang hukum yang terkaitan dengan penyiaran suara dan televisi, menerima dan mempertimbangkan perintah pengadilan termasuk mempertimbangkan masalah-masalah yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor penetapan penggunaan spektrum penyiaran suara dan televisi 
Bertanggungjawab tentang penetapan, memeriksa dan sebagai mediator dalam menggunakan spektrum penyiaran suara dan televisi, penetapan hukum tentang penggunaan spektrum termasuk bertindak hukum terhadap orang yang salah dalam penyiaran suara dan televisi.  serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor pengembangan persaaingan dan pelindungan diri 
Bertanggungjawab tentang pengembangan kebijakan, menetapkan aturan, mendorong dan melindungi persaingan dalam penyiaran suara dan televisi, mendukung dalam menggunakan aturan dan menyelesaikan masalah monopoli, pergabungan usaha dan pengambilan alih usaha, mendukung agar terjadi strategi pelindungan dalam diri sendiri dan saling mengawasi berdasarkan etika dan perilaku professional dalam kerja. Menciptakan jaringan trilogi untuk mendukung kebebasan di bawah tanggungjawaban sosial, termasuk memberikan pendapatan kepada keluhan tentang etika dan perilaku professional dalam kerja. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.

Kantor perngembangan organisasi profesi dan mendukung layanan secara menyeluruh
Bertanggungjawab tentang mendukung kesatuan permegang izin, produsen, dan  jurnalisme serta mendukung agar terjadi pengembangan dalam profesi dan menentukan arahan aturan dalam mendukung hak dan keadilan publik dalam menkonsumsi informasi dan menggunakan spektrum dan layanan penyiaran suara dan televisi secara keseluruhan. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.  

Kantor pengarahan hasil kerja dan konten acara dan mengembangan pembawa acara penyiaran suara dan televise
Bertanggungjawab tentang mengawasi, memeriksa dan membertimbangkan tentang keluhan hasil kerja, konten acara yang dilaksanakan oleh pembawa acara penyiaran suara dan televisi agar tetap berada dalam arahan yang telah ditetapkan oleh hukum, termasuk membuat catatan pengembangan mendukung dan mengembangkan kualitas acara dan standar pembawa acara penyiaran suara dan televisi. serta melaksanakan tugas lain yang ditugas kan.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย