Banner
สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการและเลขาธิการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย รวมทั้งบริหารการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ การบริหารและจัดการห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเลี้ยงในการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน แนวทาง มาตรการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งจัดสรรและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และการจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการดาวเทียม สนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
ร่วมประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ บูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พนักงานสัมพันธ์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ดำเนินการทางวินัย จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทำ ร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันวิทยาการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 1 (ភភ.1) 
មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត (ខេត្ត 1 បាងកក, ខេត្ត 5 ច័ន្ទបុរី, ខេត្ត 15 ស៊ុផាន់ប៊ុរី,​ ខេត្ត 16 ប្រាជីនប៊ុរី) ដែលនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាត អនុវត្តច្បាប់និងពិនិត្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់ដែលទាក់ទងនិងកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ កិច្ចការវិទ្យុទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដែលបានត្រូវ ប្រគល់ឲ្យ។ រួមទាំងជំរុញសិទ្ធិនិងទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាជន អ្នកបរិភោគនិងអង្គភាពដែលទាក់ទងក្នុងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាល រួមទាំងអនុវត្តការងារផ្សេងៗ តាមដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 2 (ភភ.2)
មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត (ខេត្ត 2 អ៊ុបុនរាជធានី, ខេត្ត 6 ខនកែន, ខេត្ត 7 ណៈខនរាជសីម៉ា,​ ខេត្ត 8 ឧត្ដរធានី)ដែលនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាត អនុវត្តច្បាប់និងពិនិត្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់ដែលទាក់ទងនិងកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ កិច្ចការវិទ្យុទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដែលបានត្រូវប្រគល់។ រួមទាំងជំរុញសិទ្ធិនិងទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាជន អ្នកបរិភោគនិងអង្គភាពដែលទាក់ទងក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសាន រួមទាំងអនុវត្តការងារផ្សេងៗ តាមដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 3 (ភភ.3)
មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់ការិយាល័យ កសថឆ. ខេត្ត (ខេត្ត 3 ឡាំប៉ាង, ខេត្ត 9 ឆៀងម៉ៃ, ខេត្ត 10 ភិតសៈនុលោក,​ ខេត្ត 17 ឆៀងរ៉ាយ)ដែលនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាត អនុវត្តច្បាប់និងពិនិត្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់ដែលទាក់ទងនិងកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ កិច្ចការវិទ្យុទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដែលបានត្រូវប្រគល់។ រួមទាំងជំរុញសិទ្ធិនិងទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាជន អ្នកបរិភោគនិងអង្គភាពដែលទាក់ទងក្នុងតំបន់ភូមិភាគឧត្ដរ រួមទាំងអនុវត្តការងារផ្សេងៗ តាមដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ

ការិយាល័យ កសថឆ. ភូមិភាគ. 4 (ភភ.4)
មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់ការិយាល័យ កសថឆ.ខេត្ត (ខេត្ត 4 សុងខ្លា, ខេត្ត 11 ភូកេត, ខេត្ត 12 ណៈខនរាជសីម៉ា,​ ខេត្ត 13 រៈណង, ខេត្ត 14 ឈុមផន)ដែលនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាត អនុវត្តច្បាប់និងពិនិត្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់ដែលទាក់ទងនិងកិច្ចការផ្សាយសំឡេង កិច្ចការទូរទស្សន៍ កិច្ចការវិទ្យុទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដែលបានត្រូវប្រគល់។ រួមទាំងជំរុញសិទ្ធិនិងទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាជន អ្នកបរិភោគនិងអង្គភាពដែលទាក់ទងក្នុងតំបន់ភូមិភាគទក្សិណ រួមទាំងអនុវត្តការងារផ្សេងៗ តាមដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ
 
ការិយាល័យរដ្ធបាលកិច្ចការទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងនិងជំរុញការដំណើរការផ្នែករដ្ធបាលទូទៅរបស់អង្គភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ការងារកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ក្នុងផ្នែកថវិកា ធនធានមនុស្ស ភស្ដុភា ឯកសារ បច្ចេកវិទ្យា ផ្សព្វផ្សាយតាមច្បាប់ដែល កសថឆ. ឬការិយាល័យ កសថឆ. បានកំណត់ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទូរគមនាគមន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំបង្កើតគម្រោងគំរូ ផែនការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការណ៍ផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ តាមដាននិងវាយតម្លៃការ អនុវត្តតាមគម្រោង និងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការដំណើរការប្រចាំឆ្នាំរបស់ កថខ.។ រៀបចំយន្តការការពារមិនអោយមានការផ្ដាច់មុខឬបង្កភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ រៀបចំបង្កើតគោលការណ៍និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការប្រើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រើសិទ្ធិ រួមទាំងការអនុវត្តទាក់ទងនឹងពត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តការងារ និងការផ្សព្វផ្សាយ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យតម្លៃសេវា ក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍  
មានទូនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការកំណត់គោលការណ៍និងវិធីការទាក់ទងនឹងតម្លៃការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ កំណត់និងគ្រប់គ្រង រចនាសម្ព័ន្ធអត្រាតម្លៃសេវាក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យស្ដង់ដានិងបច្ចេកទេសទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការវិភាគទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសរលកអាកាស និងការប្រើរលកអាកាសផ្នែកកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រៀបចំនិងផ្ដល់មតិទាក់ទងនឹងលក្ខណៈដែលត្រូវការក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេស និងចូលរូមរៀបចំធ្វើគម្រោងរលកអាកាសវិទ្យុ សម្របសម្រួលការប្រើរលកអាកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យរដ្ធបាលនិងរៀបចំលេខទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការវិភាគ និងអនុវត្តទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ ស្តង់ដារវាងប្រទេសដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងលេខទូរគមនាគមន៍ បង្កើតផែន រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការប្រើលេខទូរគមនាគមន៍និងគោលការណ៍ការបន្តនៅសិទ្ធិ លេខទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងកំណត់គោលការណ៍និងវិធីការចាយថ្លៃសេវាលេខទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យជំរុញភារកិច្ចពិសេស 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំ និងវិភាគទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ដែលប្រើបច្ចេកទេសថ្មី ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស សេដ្ឋកិច្ច រៀបចំគោលការណ៍វិធីការនិងលក្ខណ្ឌ រួមទាំងរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងផែនការណ៍អនុញ្ញាតនិងគ្រប់គ្រងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ដែលប្រើបច្ចេកទេសថ្មីៗ រួមទាំងដំណើរការភារកិច្ចបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍តាមនយោបាយរបស់ កសថឆ. និង កថខ. រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យទទួលរឿងបណ្ដឹងនិងការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការកំណត់យន្តការការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនមិនអោយត្រូវកេងប្រវ័ញពីអ្នកវិនិយោគ។ យន្តការជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពនិងសមភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់រលកអាកាសនិងសេវាក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍។ កំណត់លក្ខណ្ឌ វិធីការ និងដំណើរការទាក់ទងនឹងការការពារអ្នកបរិភោគ។ ស្ដាប់និងពិចារណាក្ដីបណ្ដឹង ដោះស្រាយជំលាស់រវាងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកបរិភោគ រួមទាំងសម្របសម្រួលការងារផ្នែកលេខានុការគណៈអនុកម្មការការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការអនុវត្តការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យកម្មការកិច្ចការទួរគមនាគមន៍និងការប្រជុំ  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចការរដ្ធបាលផ្នែកលេខានុការរបស់ កថខ.។ រៀបចំការប្រជុំនិងដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រជុំរបស់ កថខ. និងការប្រុំដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ កថខ.។ រួមទាំងគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការដែលទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ កសថ.។ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 1
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាយ លក្ខណ្ឌការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ប្រភេទមានបណ្ដាញ ពិចារណារៀបចំនិងអនុញ្ញាតប្រកបអាជីរកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍មានបណ្ដាញ តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ ទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 2 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាយ លក្ខណ្ឌការចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ប្រភេទមិនមានបណ្ដាញ ពិចារណារៀបចំនិងអនុញ្ញាតប្រកបអាជីរកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍មិនមានបណ្ដាញ តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ ទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យច្បាប់ទូរគមនាគមន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការដំណើរការសំណុំរឿងផ្នែកទូរគមនាគមន៍ រៀបចំព្រាង កែសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍច្បាប់ ពិចារណាកិច្ចសន្យា ឬការឯកភាពនានា ពិគ្រោះហ៍និងផ្ដល់មតិយោបល់ណែនាំទាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការ ទូរគមនាគមន៍។ ដំណើរការទទួលនិងពិចារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ រួមទាំងពិចារណាបញ្ហានានា ដែលកើតឡើងតាមច្បាប់ សន្យា រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្របការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងពិនិត្យនិងបណ្ដឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទាក់ទងនឹងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍តាមច្បាប់ស្ដីពីវិទ្យុគមនាគមន៍ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ និងច្បាប់នានាដែលទាក់ទងរហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការទិទ្យុគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ វិធីការ និង លក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍។ ពិចារណារៀបចំរលកអាកាសនិងចេញ ប័ណ្ណអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចការវិទ្យុគមនាគមន៍ តាមដាន ពិនិត្យ និងផ្ដល់មតិយោបល់ទាក់ទងនឹងការដំណើរការអោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាតដែលបានកំណត់ រួមទាំងសម្របសម្រួលជាមួយបណ្ដាញវិទ្យុគមនាគមន៍នានា រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបំរើសេវាទូរគមនាគមន៍ជាទូទៅនិងដើម្បីសង្គម 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំបង្កើតគម្រោងអោយមានការបំរើសេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ធាននិងសេវាដើម្បីសង្គម កំណត់ស្តង់ដា និងជំរុញ សម្របសម្រួលអង្គភាពដែលទាក់ទង រួមទាំងគ្រប់គ្រងពិនិត្យ និងតាមដានលទ្ធផលនៃការ បំរើសេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ធាននិងបំរើសេវាដើម្បីសង្គម រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យបណ្ដាញមូលដ្ធានការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្ដាញ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ ការអនុញ្ញាត និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការប្រើនិងផ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ និងអត្រាតម្លៃការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការកំណត់ស្ដង់ដានិងរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងដំណើរការអោយមានការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

 
 
 
ការិយាល័យរដ្ធបាលកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការរៀបចំបង្កើតគម្រោងគំរូ គម្រោងយុទ្ធសាស្រ្តនិងគម្រោងផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ តាមដានវាយតម្លៃលទ្ធផលការដំណើរការតាមផែនការណ៍ ទំនាក់ទំនងនិងគាំទ្រការដំណើរការផ្នែករដ្ធបាលទូទៅរបស់ការិយាល័យផ្ទៃក្នុងនៃកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ នូវផ្នែកថវិកា ធនធានមនុស្ស ភស្តុភា ឯកសារ បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ តាមច្បាប់ដែល កសថឆ. ឬការិយាល័យ កសថឆ.បានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យនយោបាយនិងបច្ចេកទេសការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារផ្នែកនយោបាយ បច្ចេកទេស ការស្រាវជ្រាវ និងការរៀបចំការវិភាគក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ ជួយសម្រួលទាក់ទងអោយ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការបំរើសេវាទូរទស្សន៍។ ផ្ដល់មតិនិងណែនាំទាក់ទងនឹងផ្នែកនយោបាយនិងបច្ចេកទេស។ ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពរវាងប្រទេសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ រៀបចំធ្វើពត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ដើម្បីការគ្រប់គ្រង។ រួមទាំងផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការដំណើរការប្រចាំឆ្នាំរបស់ កសថឆ. រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យតម្លៃសេវា ក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍  
មានទូនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការកំណត់គោលការណ៍ និងការងារផ្នែកតម្លៃសេវា ការចុះតម្លៃឬការលើកលេងតម្លៃសេវាប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម។ គ្រប់គ្រងអត្រាតម្លៃសេវាក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ អត្រាតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្តាញផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល។ រួមទាំងកាត់តម្លៃរលកអាកាសសម្រាប់ការដែញថ្លៃរលកអាកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងឬទូរទស្សន៍ រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកទេសផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការអប់រំ និងវិភាគពត៌មានទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា ស្តង់ដាបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងរលកអាកាស រៀបចំគម្រោងរលកអាកាស ទាក់ទងនិងរៀបចំរលកអាកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ រៀបចំស្ដង់ដានិងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់កិច្ចការដែលប្រើរលកអាកាស។ ពិនិត្យនិងផ្ដល់មតិប្រកបការអនុញ្ញាតទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនវិទ្យុទូរគមនាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យធានាស្ដង់ដាវិស្វកម្មក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការពិនិត្យ ពិចារណាលក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកបច្ចេកទេស និងធានាស្ដង់ដារបស់ម៉ាស៊ីនវិទ្យុគមនាគមន៍និងសំភារះដែលប្រើក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ ផ្ដល់មតិយោបល់និងសេវាផ្នែកបច្ចេកទេស អភិវឌ្ឍន៍ការងារនវានុវត្ដន៍ ការងារបច្ចេកទេសនិងហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកវិស្វកម្ម។ រៀបចំស្ដង់ដានិងលក្ខណៈត្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងកិច្ចការដែលមិនប្រើរលកអាកាស រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យកិច្ចការទូរទស្សន៍ក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារដែលទាក់ទងនឹងការរៀបចំនយោបាយ ផែនការណ៍និងដំណើរការនៃការឆ្លងដំណាក់ការទៅជាទូរទស្សន៍ក្នុងព្រព័ន្ធឌីជីថលនិងទូរទស្សន៍ចល័ត ក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល​ ការបញ្ឈប់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធអាណាឡូក សម្របសម្រួលការវិភាគនិងគាំទ្រការរៀបចំអត្រាតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់និងផ្ជាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចល័តក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល រួមទាំងគ្រប់គ្រងការពង្រីកបណ្ដាញនិង គុណភាពទូរទស្សន៍និងទូរទស្សន៍ចល័តក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល រួមទាំការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការកំណត់គោលការណ៍ មធ្យោបាយ យន្តការនិងការដំណើរការទាក់ទងនឹងការការពារអ្នកបរិភោគ និងសិទ្ធិរបស់អ្នកបរិភោគ មិនអោយត្រូវកេងប្រវ័ញពីអ្នកវិនិយោគ។ អភិវឌ្ឍន៍និងបង្កើនសម្ថភាពអ្នកបរិភោគ ជំរុញសិទ្ធិសេរីភាព និងសមភាពរបស់ជនពិការ ចាស់ជរា និងជនគ្មានឱកាសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីសារពត៌មានក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ ពិចារណាក្ដីបណ្ដឹងនិងដោះស្រាយជំលាស់ដែលជាការយកប្រៀបអ្នកបរិភោគ រួមទាំងបំពេញទួនាទីជាលេខានុការគណៈអនុកម្មការការពារអ្នកបរិភោគក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលត្រូវបានប្រគល់។

ការិយាល័យកម្មការកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍និងការប្រជុំ  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងកិច្ចការរដ្ធបាលផ្នែកលេខានុការរបស់ កសថ.។ រៀបចំការប្រជុំនិងដំណើរការទាក់ទងនឹងការប្រជុំរបស់ កសថ. និងការប្រុំដែលទាក់ទងនឹងការងាររបស់ កសថ.។ រួមទាំងគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការដែលទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ កសថ.។ វិភាគនិងបែងចែកក្ដីបណ្ដឹងដែលទាក់ទងនិងការងារកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការផ្សាយសំលេង
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាន លក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាត ពិចារណាអនុញ្ញាត ឯកភាពតារាងកម្មវិធី តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ និងរៀបចំទិន្នន័យទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការផ្សាយសំលេងអោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរទស្សន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាន លក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាត ពិចារណាអនុញ្ញាត ឯកភាពតារាងកម្មវិធី តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ និងរៀបចំទិន្នន័យទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការទូរទស្សន៍អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណ្ឌដែលបានកំណត់ រួមទាំងការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការបណ្ដាញ សម្ភារៈបរិក្ខារនិងម៉ាស៊ីនវិទ្យុគមនាគមន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹង ការរៀបចំគោលការណ៍ មធ្យោបាន លក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាត ពិចារណាអនុញ្ញាត ឯកភាពតារាងកម្មវិធី តាមដាន ពិនិត្យ ផ្ដល់មតិយោបល់ និងរៀបចំទិន្នន័យទាក់ទងនិងការប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការវិទ្យុផ្សាយសំលេងក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល បណ្ដាញ សម្ភារៈបរិក្ខារ ម៉ាស៊ីនវិទ្យុគមនាគមន៍ ម៉ាស៊ីនទទួល ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់កិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ អោយត្រូវទៅតាមគោលការណ៍និងលក្ខណ្ឌការអនុញ្ញាតដែលបានកំណត់។ រួមទាំងពិចារណាភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់រលកអាកាសតាមការអនុញ្ញាត សម្បទាន ឬកិច្ចសន្យា រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យច្បាប់កិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការដំណើរការសំណុំរឿងផ្នែកផ្សាយ សំលេងនិងទូរទស្សន៍ រៀបចំព្រាង កែសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍច្បាប់ ពិចារណាកិច្ចសន្យា ឬការ ឯកភាពនានា ពិគ្រោះហ៍និងផ្ដល់មតិយោបល់ណែនាំទាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍។ ដំណើរការទទួលនិងពិចារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ រួមទាំងពិចារណាបញ្ហានានា ដែលកើតឡើងតាមច្បាប់ សន្យា រហូតដល់ការងារនានាដែល បានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់រលកអាកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ 
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង ពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រលកអាកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ ការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រលកអាកាស រួមទាំងការយកទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តិល្មើសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យជំរុញការប្រកួតប្រជែងនិងគ្រប់គ្រងគ្នាឯង    
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនយោយបាយ កំណត់ គោលការណ៍ជំរុញនិងគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ ជំរុញការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការការពារនិងកែសម្រួលការផ្ដាច់មុខ ការបង្រួមកិច្ចការ ការជំរុញអោយមានយន្តការការគ្រប់គ្រងគ្នាឯង រួមទាំងផ្ដល់មតិចំពោះការបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងសីលធម៍ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍អង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងជំរុញការបំរើសេវា  
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការជំរុញការរួមគ្នាជាក្រុមរបស់អ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម អ្នកផលិតកម្មវិធី និងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មសារពត៌មាន ជំរុញអោយមានការអភិវឌ្ឍអង្គការវិជ្ជាជីវៈ រួមទាំងកំណត់គោលដៅ ជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពនិងសមភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានពត៌មាន ប្រើប្រាស់រលកអាកាសនិងការបំរើសេវាក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការងារនានាដែលបានត្រូវប្រគល់។

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងតារាងនិងសេចក្ដីកម្មវិធី និងអភិវឌ្ឍអ្នកប្រកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយ សំលេងនិងទូរទស្សន៍
មានទួនាទីទទួលខុសត្រូវការងារទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង ពិនិត្យ និងពិចារណាក្ដីបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងតារាងកម្មវិធី សេចក្ដីកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មកិច្ចការផ្សាយ សំលេងនិងទូរទស្សន៍ អោយត្រូវទៅតាមច្បាប់ ។ រួមទាំងរៀបចំផែនការណ៍ជំរុញ គាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍគុណភាពកម្មវិធីនិងស្ដង់ដារបស់អ្នកប្រកាសក្នុងកិច្ចការផ្សាយសំលេងនិងទូរទស្សន៍ រហូតដល់ការងារនានាតាមដែលបានត្រូវប្រគល់។

 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย