Banner
สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการและเลขาธิการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย รวมทั้งบริหารการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ การบริหารและจัดการห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเลี้ยงในการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน แนวทาง มาตรการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งจัดสรรและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และการจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการดาวเทียม สนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
ร่วมประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ บูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พนักงานสัมพันธ์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ดำเนินการทางวินัย จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทำ ร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันวิทยาการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 1(ພພ 1) 
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 1 ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ເຂດ 5,ຈັນທະບຸລີ ເຂດ 15 ສຸພັນບຸລີ ເຂດ 16 ປຣາຈີນບຸລີ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກໃບອານຸຍາດ ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດທາງກົດມຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກກາງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 (ພພ 2)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 2 ອຸບົນລາດຊະທານີ ເຂດ 6 ຂອນແກ່ນ ເຂດ 7 ນະຄອນຣາດຊະສີມາ ເຂດ 8 ອຸດອນທານີ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກໃບອານຸຍາດ ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 3(ພພ3)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ(ເຂດ 3 ລຳປາງ ເຂດ 9 ຊຽງໃຫມ່ ເຂດ 10 ພິສະນຸໂລກ ເຂດ 17 ຊຽງຣາຍ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບອານຸຍາດບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 4(ພພ 4)
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ (ເຂດ 4 ສົງຂາ ເຂດ 11 ພູເກັດ ເຂດ 12 ນະຄອນສີທຳມະຣາດ ເຂດ 13 ຣະນອງ ເຂດ 14 ຊຸມພອນ)ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບອານຸຍາດບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບກວດຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມຖືງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເຫນືອ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
 

ສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການປະສານແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນວຽກດ້ານການບໍລິຫານງານທົ່ວໄປຂອງສ່ວນງານພາຍໃນສາຍງານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນດ້ານງົບປະມານ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ພັດສະດຸ ສາລະບັນ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ປະຊາສຳພັນ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ ກສທຊ.ຫລືສຳນັກງານ ກສທຊ.ກຳຫນົດຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກວິຊາການແລະຈັດການຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດ ແຜນກົນລະຍຸດແລະແຜນອື່ນໆໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນ ແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກປະຈຳປີຂອງ ກທຄ.ຈັດເຮັດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກະທຳອັນເປັນການຜູກຂາດຫລືກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳໃນການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽ%ກັບການໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການໃຊ້ສິດແຫ່ງທາງ ລວມທັງປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນແລະສາລະສົນເທດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອການບໍລິຫານ ການປະຕິບັດວຽກແລະການເຜີຍແຜ່ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄ່າທຳນຽມແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງໂຄງສ້າງອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກມາດຕະຖານແລະເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບມາດຕະການແລະລັກສະນະອັນພືງປະສົງທາງດ້ານເທັກນິກແລະຮ່ວມຈັດເຮັດແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ປະສານງານການໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິຫານແລະຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ມາດຕະຖານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຊີການບໍລິຫານຈັດການເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດແຜນ ຈັດສັນ ແລະກຳກັບການໃຊ້ເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະຫລັກເກນການຄົງສິດເລກມຫາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງກຳຫນົດຫລັກເກນແລະວິທີການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຂັບເຄື່ອນພາລະກິດພິເສດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການສືກສາ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ທັງດ້ານເທັກນິກ ເສດຖະສາດ ຈັດເຮັດຫລັກເກນວິທີການແລະເງື່ອນໄຂ ລວມທັງຈັດເຮັດແລະບໍລິຫານແຜນການອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ໆລວມທັງດຳເນີນພາລະກິດເລັ່ງດ່ວນໃນການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ກສທຊ.ແລະກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິດແລະເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປ່ຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງການໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກຳຫນົດຫລັກເກນວິທີການ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການຮັບແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງອຳນວຍການວຽກດ້ານເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການປະຊຸມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການອຳນວຍການວຽກຝ່າຍເລຂານຸການຂອງ ກທຄ.ຈັດການປະຊຸມແລະດຳເນີນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ງອກັບການປະຊຸມຂອງ ກທຄ.ແລະການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງ ກທຄ.ລວມທັງສະຫນັບສະຫນຸນແລະອຳນວຍການໃນກິດຈະການອັນກ່ຽວກັບການເງີນຂອງ ກທຄ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ືອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 2
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ພິຈາລະນາຈັດສັນແລະອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບບໍ່ມີໂຄງຂ່າຍ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງຮ່ວມຈັດເຮັດຫລັກເກນແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກົດຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຄະດີດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດເຮັດຮ່າງ ກວດຮ່າງ ປັບປຸງແລະພັດທະນາກົດຫມາຍ ພິຈາລະນາສັນຍາ ຫລືຄວາມຕົກລົງໃດໆ ວິນິໄສແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດຳເນີນການຮັບແລະພິຈາລະນາອຸທອນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງ ລວມທັງພິຈາລະນາບັນຫາໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມກົດຫມາຍວິທີປະຕິບັດລາດຊະການທາງປົກຄອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງກວດສອບ ແລະດຳເນີນຄະດີຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດແລະກຳກັບວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ພິຈາລະນາຈັດສັນຄື່ນແລະອອກໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ຕິດຕາມ ກວດສອບແລະໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ ແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງປະສານງານກັບຂ່າຍສື່ສານວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍທົ່ວຖືງແລະເພື່ອສັງຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແບບແຜນການຈັດໃຫ້ມີບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ກຳຫນົດມາດຕະການແລະສົ່ງເສີມ ປະສານງານຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງກຳກັບ ກວດສອບ ແລະຕິດຕາມປະເມີນຜົນການກະຈາຍບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມພື້ນຖານໂດຍທົ່ວຖືງແລະບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກໂຄງຂ່າຍພື້ນຖານ ການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ການອານຸຍາດ ແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຍກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດມາດຕະຖານແລະຈັດເຮັດແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງດຳເນີນການຈັດອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດແຜນແມ່ບົດ ແຜນກົນລະຍຸດແລະແຜນອື່ນໆໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນ ປະສານແລະສະຫນັບສະຫນຸນການດຳເນີນວຽກດ້ານການບໍລິຫານວຽກທົ່ວໄປຂອງສ່ວນວຽກພາຍໃນສາຍງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດໃນດ້ານງົບປະມານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ພັດສະດຸ ສາລະບັນ ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ປະຊາສຳພັນ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ ກສທຊ.ຫລືສຳນັກງານ ກສທຊ.ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກນະໂຍບາຍແລະວິຊາການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກດ້ານນະໂຍບາຍ ວິຊາການ ວຽກວິໄຈ ແລະຈັດເຮັດຂໍ້ວິເຄາະໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດປະສານງານໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປະຕິບັດຕາມຫລັກເກນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການໂທລະທັດທີ່ເປັນການທົ່ວໄປ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນແລະຂໍ້ສະເຫນີແນະດ້ານນະໂຍບາຍແລະວິຊາການ ປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດຂໍ້ມູນແລະສາລະສົນເທດກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດເພື່ອການບໍລິການ ລວມທັງເຜີຍແຜ່ແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກປະຈຳປີຂອງ ກສທ.ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄ່າທຳນຽມແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນ ແລະດຳເນີນການດ້ານຄ່າທຳນຽມການລົດຫຍ່ອນຫລືຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການ ກຳກັບເບິ່ງແຍງອັດຕາຄ່າບໍລິການ ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ອັດຕາຄ່າຕອບແທນການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນລວມທັງປະເມີນມູນຄ່າຄື່ນຄວາມຖີ່ສຳຫລັບການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງຫລືໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປິຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກວິສະວະກຳແລະເທັກໂນໂລຊີກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືກສາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີມາດຕະຖານທາງເທັກນິກແລະການບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ ຈັດເຮັດແຜນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ປະສານງານແລະຈັດສັນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນ ກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດມາດຕະຖານແລະລັກສະນະພື່ງປະສົງທາງດ້ານເທັກນິກສຳຫລັບກິດຈະການທີ່ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ກວດສອບແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນປະກອບການອານຸຍາດກ່ຽວກັບເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຮັບຮອງມາດຕະຖານວິສະວະກຳໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ພິຈາລະນາຄຸນລັກສະນະດ້ານເທັກນິກແລະຮັບຮອງມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະອຸປະກອນໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ຄຳປືກສາແລະບໍລິການດ້ານເທັກນິກ ພັດທະນາວຽກນະວັດຕະກຳ ວຽກວິຊາການແລະຝືກອົບຮົມດ້ານວິສະວະກຳ ຈັດເຮັດມາດຕະຖານແລະລັກສະນະພືງປະສົງດ້ານເທັກນິກໃນກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ນຄື່ນຄວາມຖີ່ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກິດຈະການໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດເຮັດແນວນະໂຍບາຍແຜນວຽກແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການປ່ຽນຜ່ນໄປສູ່ໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນແລະໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ການຍຸຕິໂທລະທັດໃນລະບົບແອນະລ໊ອກ ປະສານງານການວິເຄາະແລະສະຫນັບສະຫນຸນການຈັດເຮັດອັດຕາຄ່າຕອບແທນການໃຊ້ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງຂ່າຍໂທລະທັດໃນລະບົບດິຈິຕອນແລະໂຄງຂ່າຍໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ລວມທັງກຳກັບເບິ່ງແຍງການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍແລະຄຸນນະພາບໂທລະທັດແລະໂທລະທັດເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບດິຈິຕອນ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳຫນົດຫລັກເກນ ວິທີການ ມາດຕະການແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະສິດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກຜູ້ປະກອບການ ພັດທະນາແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສົ່ງເສີມສິດ ເສລີພາບ ແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງຄົນພິການ ຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົ້າຖືງແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ເປັນການເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງປະຕິບັດວຽກໃນຖານະເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດແລະການປະຊຸມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການອຳນວຍການວຽກຝ່າຍເລຂານຸການຂອງ ກສທ.ຈັດການປະຊຸມແລະດຳເນີນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຊຸມຂອງ ກສທ.ແລະການປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງ ກສທ.ລວມທັງສະຫນັບສະຫນຸນແລະອຳນວຍການໃນກິດຈະການອັນກ່ຽວກັບການເງີນຂອງ ກສທ.ລວມທັງວິເຄາະແລະຄັດແຍກເລື່ອງຮ້ອງຮຽນທີ່ກ່ຽວກັບພາລະກິດກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫອລດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ເຫັນຊອບຜັງລາຍການ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການກະຈາຍສຽງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ເຫັນຊອບຜັງລາຍການ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄນການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກການອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂຄງຂ່າຍ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດເຮັດຫລັກເກນ ວິທີການ ເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ພິຈາລະນາອານຸຍາດ ຕິດຕາມ ກວດສອບ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃນລະບົບດິຈິຕອນ ໂຄງຂ່າຍ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ເຄື່ອງຮັບ ເຄື່ອງມື ຫລືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດທີ່ກຳຫນົດ ລວມທັງພິຈາລະນາຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ຕາມການອານຸຍາດ ສຳປະທນ ຫລືສັນຍາ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກົດຫມາຍກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີດ້ານກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຈັດເຮັດຮ່າງກວດຮ່າງ ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາກົດຫມາຍ ພິຈາລະນາສັນຍາ ຫລືຄວາມຕົກລົງໃດໆ ວິນິໄສ ແລະໃຫ້ຄຳປືກສາແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ດຳເນີນການຮັບແລະພິຈາລະນາອຸທອນຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງ ລວມທັງພິຈາລະນາບັນຫາໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມກົດຫມາຍວິທີປະຕິບັດລາດຊະການທາງປົກຄອງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບ ກວດສອບ ແລະໄກ່ເກ່ຍການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ລວມທັງດຳເນີນຄະດີກັບຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງກັນເອງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ກຳຫນົດຫລັກເກນສົ່ງເສີມແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການແຂ່ງຂັນໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ສະຫນັບສະຫນຸນການບັງຄັບໃຊ້ຫລັກເກນການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂບັນຫາການຜູກຂາດ ການຄວບລວມແລະຄອບງຳກິດຈະການ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດກົນໄກການກຳກັບເບິ່ງແຍງກັນເອງ ແລະການກຳກັບເບິ່ງແຍງຮ່ວມກັນພາຍໃຕິຈາລິຍະທຳແລະຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ສ້າງເຄືອຂ່າຍໄຕພາຄີເພື່ອສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບສື່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ລວມທັງໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ຂໍ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບຈາລິຍະທຳແລະຈັນຍາບັນວິຊາຊີບຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກພັດທະນາອົງກອນວິຊາຊີບແລະສົ່ງເສີມການບໍລິການຢ່າງທົ່ວຖືງ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລວມກຸ່ມຂອງຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການຜູ້ຜະລິດລາຍການ ແລະຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບສື່ສານມວນຊົນ ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາອົງກອນວິຊາຊີບ ລວມທັງກຳຫນົດແນວທາງ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະການບໍລິການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຢ່າງທົ່ວຖືງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສຳນັກກຳກັບຜັງແລະເນື້ອໃນລາຍການ ແລະພັດທະນາຜູ້ປະກາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງ ກວດສອບ ແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບຜັງລາຍການ ເນື້ອໃນລາຍການຂອງຜູ້ປະກອບກິດການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດຫມາຍລວມທັງຈັດເຮັດແຜນສົ່ງເສີມ ສະຫນັບສະຫນຸນແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບລາຍການແລະມາດຕະຖານຜູ້ປະກາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย