สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการและเลขาธิการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย รวมทั้งบริหารการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ การบริหารและจัดการห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเลี้ยงในการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน แนวทาง มาตรการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งจัดสรรและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และการจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการดาวเทียม สนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
ร่วมประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ บูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พนักงานสัมพันธ์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ดำเนินการทางวินัย จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทำ ร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันวิทยาการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
Regional Office of NBTC 1 (PorPor.1) 
Menjadi tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan tadbir urus dan kawalan operasi District Office of NBTC (District 1 Bangkok Metropolis, District 5 Chanthaburi, District 15 Suphan Buri, District 16 Prachin Buri) bawah tanggungjawab, pengeluaran lesen, penguatkuasaan undang-undang, dan pemeriksaan, pengesanan dan penangkapan pada pesalah terhadap undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran, telekomunikasi dan komunikasi radio yang diamanahkan, serta promosi yang betul dan menerima perkara aduan rakyat, pengguna dan agensi-agensi yang berkaitan di kawasan wilayah tengah; dan melaksanakan lain-lain kerja-kerja yang diamanahkan.

Regional Office of NBTC 2 (PorPor.2)
Menjadi tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan tadbir urus dan kawalan operasi District Office of NBTC (District 2 Ubon Ratchathani, District 6 Khon Kaen, District 7 Nakhon Ratchasima, District 8 Udon Thani) di bawah tanggungjawab, pengeluaran lesen, penguatkuasaan undang-undang, dan pemeriksaan, pengesanan dan penangkapan pada pesalah terhadap undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran, telekomunikasi dan komunikasi radio yang diamanahkan , serta promosi yang betul dan menerima perkara aduan rakyat, pengguna dan agensi-agensi yang berkaitan di kawasan uUtara-timur; dan melaksanakan lain-lain kerja-kerja yang diamanahkan.

Regional Office of NBTC 3 (PorPor.3)
Menjadi tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan tadbir urus dan kawalan operasi District Office of NBTC (District 3 Lampang, District 9 Chiang Mai, District 10 Phitsanulok, District 17 Chiang Rai) di bawah tanggungjawab, pengeluaran lesen, penguatkuasaan undang-undang, dan pemeriksaan, pengesanan) dan tangkap pada pesalah terhadap undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran, telekomunikasi dan radio komunikasi seperti yang diamanahkan, serta promosi yang betul dan menerima perkara aduan rakyat , pengguna dan agensi-agensi yang berkaitan dalam kawasan wilayah utara; dan melaksanakan lain-lain kerja-kerja yang diamanahkan.

Regional Office of NBTC 4 (PorPor.4)
Menjadi tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan tadbir urus dan kawalan operasi District Office of NBTC (District 4 Songkhla, District 11 Phuket, District 12 Nakhon Si Thammarat, District 13 Ranong, District 14 Chumphon) di bawah tanggungjawab, pengeluaran lesen, penguatkuasaan undang-undang, dan pemeriksaan, pengesanan dan penangkapan pada pesalah terhadap undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran, telekomunikasi dan komunikasi radio yang diamanahkan , serta promosi yang betul dan menerima perkara aduan rakyat, pengguna dan agensi-agensi yang berkaitan dalam kawasan wilayah selatan; dan melaksanakan lain-lain kerja-kerja yang diamanahkan.
 

Pejabat pentadbiran am bidang telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menyelaras dan menyokong operasi pentadbiran am dalam bidang tugas telekomunikasi mengenai bajet, sumber kakitangan, bekalan, dokumen, teknologi maklumat, perhubungan awam yang ditetapkan oleh Suruhanjaya telekomunikasi atau TC atau tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat teknik dan pengurusan sumber telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk merangka pelan induk, pelan strategik dan pelan-pelan lain dalam telekomunikasi, pemantauan, susulan, dan membuat laporan tahunan suruhanjaya telekomunikasi, mewujudkan standard untuk mengelakkan tindakan monopoli atau persaingan yang tidak adil dalam perniagaan telekomunikasi, merumus kaedah-kaedah dan peraturan ke atas penggunaan infrastruktur , penggunaan cara hak  , termasuk tugas melaksanakan mengenai data dan maklumat  perniagaan telekomunikasi untuk pengurusan, operasi dan penyebaran serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat struktur tarif dan struktur harga untuk perniagaan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria dan kaedah mengenai tarif dan struktur yuran untuk mendapatkan kebenaran bagi perniagaan telekomunikasi, menentukan dan menyelia struktur kadar harga dalam perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat standardisasi dan teknologi telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan analisis data teknologi frekuensi dan penggunaan frekuensi dalam komunikasi radio dan perniagaan telekomunikasi, membuat dan memberi komen mengenai standard dan ciri-ciri yang dikehendaki teknik dan menyelaras untuk membuat pelan frekuensi radio, menyelaras mengenai penggunaan frekuensi radio dalam operasi perniagaan komunikasi radio dan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pentadbiran dan pengurusan nombor telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan analisis dan pengendalian peraturan, standard antarabangsa mengenai teknologi untuk menyediakan penomboran telekomunikasi, membuat perancangan, pengedaran dan menyelia penggunaan nombor untuk perniagaan telekomunikasi dan menetapkan peraturan dan peraturan dalam nombor mudah alih untuk perniagaan telekomunikasi, termasuk menentukan kriteria dan kaedah mengenai bayaran telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat stereng tugas  khas
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelidikan dan analisis data mengenai operasi perniagaan telekomunikasi memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi baru dari segi teknik, ekonomi, mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat, termasuk membuat dan menguruskan pelan untuk mendapatkan kebenaran dan penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi teknologi baru  dan menjalankan tugas-tugas segera mengenai mengenai penyeliaan dan pengawalan perniagaan telekomunikasi mengikut NBTC dan dasar NTC serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat penerimaan aduan dan perlindungan hak pelanggan dalam perniagaan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan menentukan standard untuk menghalang orang ramai daripada mengeksploitasi dan menyalahgunakan hak dan kebebasan mereka oleh pengendali perniagaan, mewujudkan standard untuk mempromosikan hak-hak dan kebebasan dan kesaksamaan rakyat untuk akses kepada penggunaan frekuensi dan perkhidmatan perniagaan telekomunikasi, mewujudkan kriteria , kaedah dan menjalankan tugas-tugas untuk melindungi hak-hak pelanggan, menguruskan penerimaan aduan, menyelesaikan pertikaian antara pengendali perniagaan dan pelanggan, termasuk duti berbayar berkenaan dengan pentadbiran setiausaha jawatankuasa kecil perlindungan hak-hak pelanggan dalam perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang boleh diberikan.

Pejabat jawatankuasa perniagaan telekomunikasi dan mesyuarat
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas setiausaha suruhanjaya telekomunikasi, mengadakan mesyuarat dan menjalankan tugas-tugas mengenai mesyuarat suruhanjaya telekomunikasi, mesyuarat mengenai dengan tugas-tugas suruhanjaya telekomunikasi, termasuk menyokong dan mentadbir urusan mengenai hal-hal kewangan suruhanjaya telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pelesenan dalam perniagaan telekomunikasi 1
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat untuk mengeluarkan lesen operasi rangkaian topologi perniagaan telekomunikasi, mempertimbangkan untuk mengedar dan memberi kuasa kepada operasi perniagaan untuk telekomunikasi topologi rangkaian , pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat mengenai operasi perniagaan telekomunikasi mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran, termasuk mewujudkan kriteria dan memberi komen mengenai penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pelesenan dalam perniagaan telekomunikasi 2
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat untuk mengeluarkan lesen bukan operasi perniagaan telekomunikasi dalam topologi rangkaian , mempertimbangkan untuk mengedar dan memberi kuasa kepada operasi perniagaan untuk bukan telekomunikasi topologi rangkaian  , pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat mengenai perniagaan  operasi internet mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran, termasuk mewujudkan kriteria dan memberi komen mengenai penyeliaan operasi perniagaan internet serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat hal ehwal undang-undang mengenai telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendakwaan mengenai telekomunikasi, merangka, memeriksa, memperbaiki dan membangunkan undang-undang, memandangkan kontrak atau apa-apa perjanjian, berdasarkan dan memberi nasihat mengenai perkara-perkara undang-undang perniagaan telekomunikasi, menjalankan menerima dan menimbangkan rayuan tindakan pentadbiran, termasuk menimbangkan apa-apa masalah yang disebabkan oleh undang-undang prosedur pentadbiran dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pengawasan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyeliaan operasi perniagaan telekomunikasi mengikut kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang ditetapkan, termasuklah memeriksa dan mengemukakan sebarang tuduhan terhadap zalim mengenai operasi perniagaan telekomunikasi mengikut undang-undang mengenai komunikasi radio, undang-undang mengenai operasi perniagaan telekomunikasi dan undang-undang lain terlibat serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat kebenaran komunikasi radio dan peraturan
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mewujudkan kriteria, kaedah dan syarat-syarat untuk mendapatkan kebenaran dalam perniagaan telekomunikasi, mempertimbangkan untuk mengagihkan frekuensi dan mengeluarkan lesen operasi perniagaan telekomunikasi, pemantauan, pemeriksaan dan memberi nasihat tentang prosedur dan syarat-syarat kebenaran, termasuk menyelaras dengan rangkaian komunikasi radio untuk memastikan perpaduan mereka serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat perkhidmatan telekomunikasi mudah dan untuk masyarakat
Bertanggungjawab untuk membuat rancangan untuk memastikan bahawa orang-orang boleh mengakses telekomunikasi asas teliti dan menyediakan perkhidmatan untuk masyarakat. Ia juga bertanggungjawab untuk menetapkan standard, menyokong, menyelaraskan semua agensi terlibat termasuk menyelia, memeriksa dan memantau untuk menilai prestasi perkhidmatan telekomunikasi asas teliti dan perkhidmatan sosial serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat rangkaian asas untuk kegunaan dan topologi rangkaian
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan memulakan standard, kebenaran dan menyelia tentang kegunaan dan telekomunikasi topologi rangkaian dan kadar bayaran untuk menggunakan dan telekomunikasi topologi rangkaian serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pembangunan kakitangan dalam urusan telekomunikasi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan menetapkan standard dan membuat pelan pembangunan  kakitangan telekomunikasi , termasuk menyediakan latihan dan program pembangunan kakitangan dalam urusan kakitangan telekomunikasi serta dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

 

Pejabat pentadbiran am perkhidmatan bunyi dan penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk merangka pelan induk, pelan strategik dan pelan-pelan lain mengenai perkhidmatan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen, pemantauan dan penilaian pelan berdasarkan prestasi, menyelaras dan menyokong operasi pentadbiran am dalam bidang penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen mengenai bajet, sumber kakitangan , bekalan, dokumen, teknologi maklumat, perhubungan awam yang ditetapkan oleh NBTC atau tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat dasar dan teknik penyiaran bunyi dan penyiaran televisye
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai dasar, teknik, penyelidikan dan membuat analisis perkhidmatan penyiaran  televisyen dan penyiaran bunyi, menyelaras pengendali mematuhi peraturan mengenai servis televisyen umum, memberikan komen dan cadangan mengenai dasar dan teknik, menyelaras dengan agensi-agensi antarabangsa yang berkaitan dengan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menyediakan data dan maklumat mengenai penyiaran bunyi dan televisyen pentadbiran penyiaran serta menyusun laporan tahunan NBTC dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat struktur tarif dan struktur harga untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen
bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menetapkan kriteria dan menguruskan yuran, pengurangan atau pengecualian bayaran untuk pelesenan. Ia juga bertanggungjawab untuk menyelia dan mengawal kadar perkhidmatan mengenai penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, kadar bayaran untuk kegunaan dan  topologi rangkaianpenyiaran penyiaran bunyi dan televisyen dalam sistem digital, termasuk menaksir nilai frekuensi untuk digunakan untuk lelongan frekuensi mengenai perniagaan penyiaran bunyi dan  televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

pejabat kejuruteraan penyiaran bunyi dan televisyen  dan teknologi
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penyelidikan dan analisis data teknologi, standard teknikal dan pengurusan frekuensi. Ia juga bertanggungjawab menjalankan untuk membuat pelan frekuensi radio, menyelaras dan mengagihkan frekuensi radio dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  televisyen, mewujudkan standard dan ciri-ciri yang diingini pada teknik yang digunakan untuk perniagaan frekuensi memeriksa dan memberi komen mengenai kebenaran komunikasi radio dalam perniagaan  penyiaran bunyi dan televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat akreditasi standard kejuruteraan untuk perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pemeriksaan dan pertimbangan ciri-ciri teknikal dan menetapkan standard akreditasi komunikasi radio dan peralatan dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen . Ia juga bertanggungjawab untuk menyediakan peguam dan perkhidmatan teknikal kepada inovasi dan pembangunan teknik dan latihan kejuruteraan.  Bertanggungjawab mewujudkan standard dan ciri-ciri dikehendaki mengenai teknik berkenaan dengan operasi perniagaan yang tidak menggunakan frekuensi untuk perniagaan sendiri serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat sistem televisyen digital
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penggubalan dasar, membuat rancangan dan memudahkan peralihan kepada sistem televisyen digital dan  sistem televisyen digital mudah alih dan penamatan televisyen analog. Ia juga bertanggungjawab untuk menyelaras dan menyokong analisis caj "pay-per-use"  dan topologi rangkaian sistem televisyen digital  dan rangkaian sistem televisyen digital mudah alih, termasuk menyelia rangkaian dan kualiti televisyen digital dan  sistem televisyen digital mudah alih serta menjalankan lain tugas-tugas yang boleh diberikan.

Pejabat perlindungan pelanggan dalam perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai penggubalan peraturan, kriteria, kaedah dan prosedur berkaitan dengan perlindungan pengguna dan hak-hak pelanggan untuk mengelakkan mengeksploitasi dari usahawan. Ia juga bertanggungjawab untuk membangunkan dan meningkatkan keupayaan pelanggan untuk menggalakkan hak asasi, kebebasan dan kesaksamaan orang kurang upaya, orang tua dan orang yang kurang bernasib baik untuk mengakses dan merebut maklumat mengenai penyiaran bunyi dan televisyen. Ia melaksanakan tugas yang perlu dipertimbangkan dan mengendalikan aduan dan  membantu akhir konflik  mengenai dengan eksploitasi pelanggan dan juga mengambil kedudukan sebagai setiausaha jawatankuasa kecil perlindungan pelanggan untuk perniagaan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen dan mesyuarat
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pentadbiran setiausaha suruhanjaya telekomunikasi dan mengadakan mesyuarat dan melaksanakan tugas berkaitan dengan tugas-tugas suruhanjaya telekomunikasi, termasuk menyokong dan mengarahkan peristiwa mengenai perkara-perkara kewangan suruhanjaya telekomunikasi. Ia juga ditugaskan untuk menganalisis dan melakukan saringan aduan mengenaiperniagaan penyiaran bunyi dan televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat kebenaran penyiaran bunyi
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, menguruskan pangkalan data pada menjalankan perniagaan penyiaran bunyi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat  kebenaran penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, pengurusan pangkalan data dalam menjalankan perniagaan penyiaran televisyen berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat kebenaran untuk perniagaan topologi rangkaian
Bertanggungjawab untuk menjalankan untuk menyediakan kriteria, prosedur, syarat-syarat kebenaran, kelulusan program penyiaran, pemantauan, pemeriksaan, memberi nasihat, menguruskan pangkalan data pada menjalankan perniagaan penyiaran televisyen berdasarkan kriteria dan syarat-syarat kebenaran yang diberikan, memandangkan keperluan penggunaan frekuensi dalam bentuk konsesi atau kontrak serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat hal ehwal undang-undang untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan prosiding undang-undang dalam penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, penggubalan, bacaan bukti, meningkatkan dan membangunkan peraturan-peraturan, kontrak atau mana-mana perjanjian, membuat keputusan muktamad dan memberi nasihat mengenai perkara undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan penyiaran bunyi dan televisyen , menerima dan mempertimbangkan rayuan pentadbiran, termasuk menyiasat sebarang masalah berdasarkan undang-undang mengenai prosedur pentadbiran dan menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat penyeliaan dan peraturan penggunaan frekuensi untuk perniagaan penyiaran bunyi dan  penyiaran televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan pengantaraan penggunaan frekuensi untuk penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menguatkuasakan undang-undang ke atas penggunaan frekuensi termasuk mendakwa pesalah yang berkaitan dengan bunyi penyiaran dan penyiaran televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat promosi pertandingan dan peraturan sendiri
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas mengenai pembangunan polisi, mewujudkan kriteria untuk mempromosi dan menyelia persaingan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen, menyokong penguatkuasaan peraturan kepada pencegahan dan anti monopoli, penggabungan dan pengambilalihan. Ia hendaklah melaksanakan tugas-tugas untuk menggalakkan mekanisme untuk menggalakkan pengawalseliaan sendiri dan penyeliaan di bawah etika profesional, membina rangkaian tiga pihak untuk menggalakkan hak akhbar dan kebebasan dengan tanggungjawab sosial, termasuk memberi komen mengenai aduan mengenai etika profesional serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin akan diberikan.

Pejabat pembangunan organisasi profesional dan promosi perkhidmatan diakses teliti
Bertanggungjawab untuk mempromosikan koleksi pemberi lesen, pengeluar dan media massa profesional untuk menggalakkan pembangunan organisasi profesional bersama-sama dengan menentukan kaedah, mengukur untuk menggalakkan hak, kebebasan dan kesaksamaan rakyat untuk mengakses maklumat untuk menggunakan frekuensi dan perkhidmatan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen teliti serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

Pejabat pengawasan program dan kandungan dan pembangunan juruhebah untuk perniagaan penyiaran bunyi dan televisyen
Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan mempertimbangkan aduan mengenai penyiaran bunyi dan program penyiaran televisyen dan kandungan pengusaha perniagaan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk membuat rancangan untuk menyokong dan menggalakkan dan membangunkan kualiti program termasuklah standard juruhebah dalam penyiaran bunyi dan  televisyen serta menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan.

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย