Banner
สำนักประธานกรรมการและการประชุม
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของประธาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งประธาน กสทช. และหรือที่ประชุม กสทช. มอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. ในด้านการวิเคราะห์กฎ ระเบียบ และงานวิชาการ รวมทั้งบริหารการจัดประชุม กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกรรมการและเลขาธิการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย รวมทั้งบริหารการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอำนวยการกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานพิธีการ การบริหารและจัดการห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเลี้ยงในการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนและติดตามการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ในด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสานงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำแผน แนวทาง มาตรการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคลื่นความถี่
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ รวมทั้งจัดสรรและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และการจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการดาวเทียม สนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้ง
ร่วมประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารข้อมูลกลาง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ บูรณาการและจัดทำข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักทรัพยากรบุคคล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พนักงานสัมพันธ์ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองค์กร ดำเนินการทางวินัย จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทำ ร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารคดีและนิติการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำร่าง ตรวจร่าง ปรับปรุง และพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพาหนะ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และยานพานะของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการคลัง
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ และเงินที่มีผู้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะความเห็นในการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการต่างประเทศ 
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล และหน่วยงานต่างประเทศ  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศประจำปีของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันวิทยาการ
มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิจัย จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၁ တိုင္းေဒသရံုး  
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၁ ဘန္ေကာက္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၅ ခ်န္တဘူရီ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၅ ဆူဖန္းဘူရီ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၆ ပရာက်င္ဘူရီခရိုင္) ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ အလယ္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲ သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခားတာဝန္ေပး အပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၂ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၂ အူဘုန္းရာ့တ္ခ်ဌာနီ၊တိုင္းနံပါတ္ ၆ ေခါင္ကဲန္၊တိုင္းနံပါတ္ ၇ နခြန္းရာ့တ္ခ်ဆီမား၊ တိုင္းနံပါတ္ ၈ အူဒြန္းဌာနီ) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၃ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၃ လမ္းပန္း(င္) ၊တိုင္းနံပါတ္ ၉ ခ်ိန္းမိုင္၊တိုင္းနံပါတ္ ၁၀ ဖိဆႏူးလုတ္၊တိုင္းနံပါတ္ ၁၇ ခ်ိန္းရိုင္း) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလိုင္စင္ထုတ္ေပး မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ သက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ရုပ္သံလိုင္း၏ အပိုင္း ၄ တိုင္းေဒသရံုး
ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး (တိုင္းနံပါတ္ ၄ ဆုန္ခလာ၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၁ ဖူးခက္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၂ နခြန္းဆီ ထမ္မရာ့တ္၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၃ ရေနာင္း၊ တိုင္းနံပါတ္ ၁၄ ခၽြန္း(မ္)ဖြန္း) ခရိုင္ေဒသမ်ား၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ၊ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္၊ ထို႔အျပင္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္အျခားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။
 
၁. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းဗဟုိညႊန္ၾကားေရး႐ုံး
         ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း အတြင္းပိုင္းဌာန၏ ခန္႔မွန္းေငြ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္၊
စာအိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊
မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ဆက္ဆံေပးျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာေဆာေထာေခ်ာ (သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လြဲအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၂. ဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္ႏွင့္အရင္းအျမစ္စီမံဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ ႏွင့္
အျခားအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းရလဒ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေကာေထာေခါ၏ႏွစ္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္
အျပတ္ျဖတ္ျခင္း(သို႔) တရားမွ်တမႈမရွိေစျခင္းျဖစ္ေစေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
အေျခခံမူပံုစံအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္အခြင့္အေရးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္း
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
လြဲအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအခေၾကးေငြႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၄. ဆက္သြယ္ေရးစံခ်ိန္ႏွင့္တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီဌာန
          အသံလုိင္းတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊ နည္းလမ္းပိုင္း
စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေရဒီယိုအသံလိုင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္း
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို ဆက္စပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅. ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတက္ႏုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏူိင္ငံအၾကားစံခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အသံုးျပဳျခင္း အစီအစဥ္၊ ရွာေဖြမႈ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းနည္းလမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အခေၾကးေငြႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၆. အထူးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ဌာန
          နည္းပညာပိုင္းႏွင့္စီးပြားေရးပိုင္း တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီအသစ္အသံုးျပဳေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း
ေလ့လာျခင္း၊ နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ညႊန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီအသစ္အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အစီအစဥ္ႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စီမံျခင္း၊
ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္ေကာေထာေခါ၏မူ၀ါဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း
အေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၇. တုိင္ၾကားမႈလက္ခံျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိသံုးစဲြသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          လုပ္ငန္းရွင္မွေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမခံရေစေသာ သံုးစဲြသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ား
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း အက်ိဳးရရွိေစရာတြင္
တန္းတူရရွိျခင္း အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားညႊန္ၾကားမႈ
သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းလက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္သံုးစဲြသူအၾကား အျငင္းပြားမႈကို ရပ္တန္႔ေပးျခင္း၊
သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔လက္ေထာက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္းကို
ညႊန္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၈. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဌာနႏွင့္အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္း
         ေကာေထာေခါ၏လက္ေထာက္အပိုင္းလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာေထာေခါ၏အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း ႏွင့္
ေကာေထာေခါ၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ေကာေထာေခါ၏ေငြေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္
ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၉. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန၁
            ကြန္ယက္ရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း
နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
ကြန္ယက္ရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳျခင္း သံုးသပ္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ကန္႔သတ္မႈႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၀. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန၂
          ကြန္ယက္မရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း
နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
ကြန္ယက္မရွိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳျခင္း သံုးသပ္ျခင္း၊
အင္တာနက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ကန္႔သတ္မႈႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊
အင္တာနက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၁. ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းအမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း၊
မူၾကမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဖံြ႔ၿဖိဳးေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္(သို႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားကို
သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအယူခံအမိန္႔မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ဆက္ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ
ျပႆနာမ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၂. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သတ္မွတ္ထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျခားေသာဥပေဒအရ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူကို တရားစဲြဆိုျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၃. ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန
         ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္
ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳစာထုတ္ျခင္း
သံုးသပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္းျဖစ္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၄. ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာန
         ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရွိေစရန္
ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပတ္သက္သည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျခင္း
တိုင္းတာခ်က္ႏွင့္တိုးျမွင့္ျခင္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ျခင္းခန္႔မွန္းေျခ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၅. အေျခခံကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအခေၾကးေငြမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၆. ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းဌာန
          ဆက္သြယ္ေရးလူပုဂၢိဳလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
၁.အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းဗဟုိညႊန္ၾကားေရး႐ုံး
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ႏွင့္အျခားအစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူျခင္း၊
အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုခန္႔မွန္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း အတြင္းပိုင္းဌာန၏ ခန္႔မွန္းေငြ၊
လူ႔အရင္းအျမစ္၊ စာအိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊
မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ဆက္ဆံေပးျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာေဆာေထာေခ်ာ (သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လြဲအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။

၂. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမူ၀ါဒႏွင့္ပညာရပ္ဌာန
         မူ၀ါဒ၊ ပညာရပ္၊ သုေတသန၊ ႏွင့္
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအားခဲြျခားစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္ဆံေပးျခင္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္ပညာရပ္ပိုင္း
ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း၊ ႏူိင္ငံအၾကားဌာနႏွင့္ အသံလႊင့္ႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ စီမံမႈအတြက္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေကာေဆာေထာ၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္
လြဲအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းအခေၾကးေငြႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခဌာန
          ညႊန္ၾကားမႈသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြလုပ္ငန္းပိုင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳစာေၾကး
ေလွ်ာ့ေပးျခင္း(သို႔) ကင္းလြတ္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေပးဆပ္ေသာ ေပးအပ္ေငြ၊
အသံလႊင့္ျခင္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ အသံလိုင္းေလလံတင္မႈအတြက္
အသံလိုင္းေလလံတင္ေၾကးကို ခန္႔မွန္းေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၄. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီဌာန
          နည္းလမ္းပိုင္းႏွင့္အသံလိုင္းစီမံမႈပိုင္း တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီစံခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊
ေရဒီယိုလိုင္းအစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ ေရဒီယိုလိုင္းကို
စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာပိုင္း
စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိနည္းပညာစံခ်ိန္ေထာက္ခံေပးေသာဌာန
          စစ္ေဆးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းလကၡဏာမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ၏
စံခ်ိန္ကိုေထာက္ခံေပးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊
တီထြင္အသစ္နည္းပညာမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း ပညာရပ္ႏွင့္သင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးမျပဳေသာလုပ္ငန္းရွိ နည္းပညာပိုင္း စံခ်ိန္ႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၆. ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန
          ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ႏွင့္ သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔
ကူးေျပာင္းပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားအနာေလာက္စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျခင္းကိုရပ္တန္႔ျခင္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကားအားဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ႏွင့္ သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္အျဖစ္
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေပးအပ္ေသာေပးအပ္ေငြျပဳလုပ္ျခင္း၏
ခဲြျခားစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိ
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္သယ္ယူႏူိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအရည္အေသြးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၇. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိသံုးစဲြသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ဌာန
          သံုးစဲြသူ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မွေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမခံရေစေသာ သံုးစဲြသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္း၊ တိုင္းတာခ်က္ ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏
ညႊန္ၾကားခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၊ သံုးစဲြသူ၏လုပ္ႏူိင္စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူ
အိုမင္းသူ ႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ိဳးရရွိျခင္းႏွင့္ရယူျခင္းမ်ားတြင္ တန္းတူရရွိျခင္း
အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္းႏွင့္
သံုးစဲြသူကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေသာ
ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔၏လက္ေထာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၈. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီဌာနႏွင့္အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္း
         ေကာေဆာေထာ လက္ေထာက္အပိုင္း ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ေကာေဆာေထာ၏ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ေကာေဆာေထာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ေကာေဆာေထာ၏ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ခဲြျခားျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၉. အသံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန
          ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း
ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၀. ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳဌာန
         ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း
ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၁. ကြန္ယက္၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဌာန
          ခြင့္ျပဳျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း ႏွင့္
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ရွိေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ကြန္ယက္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ၊ လက္ခံစက္ကိရိယာ၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔)စာခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ျခင္းမ်ားကို
သံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၂. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဥပေဒဌာန
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားပိုင္းအမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း၊
မူၾကမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဖံြ႔ၿဖိဳးေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္(သို႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားကို
သံုးသပ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒအခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအယူခံအမိန္႔မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ဆက္ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ
ျပႆနာမ်ားကိုသံုးသပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၃. အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႀကီးၾကပ္ဌာန
          အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ဥပေဒတင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူမ်ားကို
အမႈစဲြဆိုျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၄. အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးျမွင့္ဌာန
          မူ၀ါဒဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားမႈသတ္မွတ္ျခင္း၊ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
ကာကြယ္ျခင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္
လုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း၊
အခ်င္းခ်င္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္
က်င့္၀တ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစည္းကမ္းခ်က္ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
ျပည္သူလူထုအေပၚတာ၀န္ယူမႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္သတင္းအခြင့္အေရးမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကြန္ယက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၅. လုပ္ငန္းအဖဲြ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္းဌာန
         ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၊ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား
အုပ္စုေပါင္းျခင္းကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းရွိေအာင္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံလိုင္းႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းအက်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလက္ခံရရွိျခင္း၏
လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္တန္းတူညီတူမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

၁၆. အစဥ္အစီဇယားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈႀကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိေၾကညာသူဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းဌာန
          အစီအစဥ္ဇယားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း၊
အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အစီအစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားသည္
ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ေစျခင္း၊ တိုးျမွင့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္အရည္အေသြးႏွင့္အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းရွိ
ေၾကညာသူမ်ား၏ စံခ်ိန္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္း ႏွင့္ လဲြအပ္ခံရေသာ
အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย