Banner

การสรรหา กสทช.

ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအသံလႊတ္ၿခင္းႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ေရြးခ်ယ္မႈ
          အဖြဲ႕အစည္းအေပၚဥပေဒအပိုင္းက႑ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ မွေနၿပီး ေရဒီယိုၾကိမ္ႏႈန္းလိုင္းၿပမႈကိုခန္႔အပ္ၿခင္း ႏွင့္ အသံလႊင့္ၿခင္း ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္း B.E. ၂၅၅၃ (၂၀၁၀) အထိလုပ္ေဆာင္ေသာ NBTC ၏ ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈကို ၎အား ဥပေဒအခန္းက႑ ၁ အပိုင္း ၂ အရ၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၂၂ ဦးစာရင္းကို ပထမစာရင္းအတိုင္း ခန္႔အပ္အဆိုၿပဳမႈမွတဆင့္ ရွာေဖြသြားရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအခန္က႑ ၁ အပိုင္း ၃ အရ ၎သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၂၂ ဦးကို ဒုတိယစာရင္းအတိုင္း ေရြးခ်ယ္သြားရန္အၿဖစ္ NBTC ၏ ခန္႔အပ္ေရြးခ်ယ္မႈအားၾကီးၾကပ္သူအၿဖစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝန္မွ နည္းလမ္းတက်ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ၎တို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စာရင္းႏွစ္ခုမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပါဝင္သူ ၄၄ ဦးကို ေဖာ္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္သည္။ စာရင္းတစ္ခုစီတြင္၊ NBTC အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာသူ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္ -
 (ပထမစာရင္း) ကၽြမ္းက်င္ ၂၂ ဦး၏ အဆိုၿပဳခ်က္အားၿဖင့္
 • အသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦး
 • တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦး
 • တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ေလးဦး
 • ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ေလးဦး
 • စီးပြားေရးက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ေလးဦး
 • အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္ၿခင္းက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
 • တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္ၿခင္းက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
 • အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
(ဒုတိယစာရင္း) ကၽြမ္းက်င္ ၂၂ ဦး၏ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿဖင့္
 • အပိုင္း ၆ (၁) အသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦး
 • အပိုင္း ၆ (၁) တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
 • အပိုင္း ၆ (၂) တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ေလးဦး
 • အပိုင္း ၆ (၃) အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္ၿခင္းက႑တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ေလးဦး
 • အပိုင္း ၆ (၃) အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္ၿခင္းက႑တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ေလးဦး
 • အပိုင္း ၆ (၄) တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္ၿခင္းက႑ သို႔မဟုတ္ ၿပည္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္က႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
 • အပိုင္း ၆ (၅) အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး
 
          ထို႔ေနာက္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သမၼတမွ သာမန္ေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ၿခင္း ႏွင့္ တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔အား နည္းလမ္းတက်ေရႊးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဆီးနိတ္ လြတ္ေတာ္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ ေဖာ္ၿပ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ၊ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္  ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

          တနလၤာေန႔ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မနက္ ၁၀.၁၀ နာရီတြင္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ၅ ၾကိမ္ေၿမာက္ ဆီးနိတ္လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (သာမန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး) ကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ အစည္းအေဝးဥကၠဌမွ  ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္ တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား B.E. ၂၅၅၃ (၂၀၁၀) အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေဖာ္ၿပခဲ့သည္။ အေထြေထြေကာ္မတီဥကၠဌမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားၿပီးေနာက္ လူထုအစီရင္ခံစာတစ္ခုၿဖစ္သည့္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၏ ပထမဆံုးအပိုင္းူတြင္ေဖာ္ၿပထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအသံလႊင့္ၿခင္း ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး  ေကာ္မရွင္ (NBTC) အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ၊ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ မ်ားကိုဆန္းစစ္ေသာအခါ၊ စည္းမ်ဥ္းပိုဒ္ခြဲ ၁၀၆ စာပိုဒ္ ၂ အရ လ်ိဳ႕ဝွက္အစီရင္ခံတစ္ခုၿဖစ္သည့္ ၎၏ဒုတိယပိုင္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး B.E. ၂၅၅၁ (၂၀၀၈) အေပၚ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ၊ ေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္အတိုင္း လ်ိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးတစ္ခုကို အစည္းအေဝးဥကၠဌမွ ၿပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌမွ အစီအရင္ခံစာကိုတင္ၿပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၎အား လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့ေသာအခါ၊ အစည္းအေဝး ဥကၠဌမွ အစည္းအေဝးတစ္ခုအား လူသိထင္ရွားလုပ္ေဆာင္၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည့္သူမ်ားကို ၁၁ ေယာက္အတြက္လ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးၿခင္းၿဖင့္  ေရြးခ်ယ္သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအသံလႊင့္ၿခင္း ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈရလဒ္မ်ားမွာ  ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ -
 
 1. ၁။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၁) အရ၊ အသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး – ေလတပ္အၾကီးအကဲထိပ္တန္းအရာရွိ ထရီစ္ ပြန္စ္ရီ (Air Chief Marshal Thares Poonsri)
 2. ၂။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၁) အရ၊ တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ကၽြမ္းက်င္တစ္ဦး - လက္ေထာက္ဗိုလ္မွဴးၾကီး မီရာပြန္ဂ္ မနာကိဂ်္ (Lieutenant General Peerapong Manakij)
 3. ၃။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၂) အရ၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး - ဗိုလ္မွဴး ဆတ္သပြန္ မလီစူဝါန္  (Colonel Settapong Malisuwan) ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး နာတီး စူကြန္ရတ္ (Colonel Natee Sukonrat)
 4. ၄။  ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၃) အရ၊ ဥပေဒက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး – မစ္စတာ စူထ္ထိပိုလ္ ထဝီခ်ိဳင္ကန္ဂ္ (Mr. Suthipol Thaweechaikarn) ႏွင့္ ရဲဗိုလ္မွဴးၾကီး ထဝီစာခ္ ငန္မ္-စာ-ငါ့့ (Police Colonel Thaweesak Ngam-sa-nga)
 5. ၅။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၃) အရ၊ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွစ္ဦး – လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ပရာဆာတ္ထ္ စလ္ပိပတ္ထ္ (Associate Professor Prasert Silpipat) ႏွင့္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ထန္ဝတ္ထ္ခ်ိဳင္ ဂ်တ္ထရာပန္ႏြတ္ထ္ (Assistant Professor Thawatchai Jittrapanunt)
 6. ၆။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၄) အရ၊ အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝယ္ယူအားေပးသူအား ကာကြယ္မႈက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ တစ္ဦး – မစ္ စူပင္ယ ကလန္ဂ္နာရြန္ဂ္ (Miss Supinya Klangnarong)
 7. ၇။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၄) အရ၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝယ္ယူအားေပးသူအားကာကြယ္ေပးမႈက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ တစ္ဦး – မစ္စတာ ပရာဗတ္ လီစတ္သပြန္ဂ္ဝန္ဂ္စ (Mr. Pravit Leesatapornwongsa)
 8. ၈။ ဥပေဒအပိုင္း ၆ (၅) အရ၊ အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီေဗးရွင္းအသံလႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္ကိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရၿခင္းအေပၚ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္ တစ္ဦး - ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆူကိဂ်္ ကမစြန္ထြာန္ (General Sukij Samasoonthorn)
 
          ၎ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ၂၂ ဦးသည္၊ ထို႔ေနာက္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာအသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္တယ္လီဆက္သြယ္ေရး  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သမၼတမွ ဥပေဒအပိုင္း ၁၇ စာပိုဒ္ ၁ အရ ေအာင္ၿမင္စြာ  ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသူမ်ားကို ေၾကၿငာခဲ့ၿပီး၊ ရလဒ္ကို ဥပေဒ အပိုင္း ၁၇ စာပိုဒ္ ၃ အရ၊ ေရြးခ်ယ္မႈဥကၠဌ ႏွင့္ ဥကၠဌလက္ေထာက္ ႏွစ္ဦးကို အတြက္ NBTC ရံုးထံ တင္ၿပခဲ့သည္။

          စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ NBTC ရံုးမွ ဥကၠဌ ႏွင့္ လက္ေထာက္ဥကၠဌႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁ ဦးကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက တညီတညႊတ္တည္း ေလတပ္အၾကီးအကဲထိပ္တန္းအရာရွိ ထရီစ္ ပြန္စ္ရီ (Air Chief Marshal Thares Poonsri) ကို ဥကၠဌအၿဖစ္ ႏွင့္၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး နာတီး စူကြန္ရတ္ (Colonel Natee Sukonrat) ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ဆတ္သပြန္ မလီစူဝါန္ (Colonel Settapong Malisuwan)တို႔ကို လက္ေထာက္ဥကၠဌအၿဖစ္ လ်ိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ NBTC ရံုးမွေန၍ ၎ရလဒ္ကို ဆီးနိတ္လြတ္ေတာ္သမၼတထံတြင္ တင္ၿပခဲ့သည္။

          စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝန္မ်ားဌာနမွ ဥကၠဌ ၊ လက္ေထာက္ဥကၠဌ ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦးတို႔အပါအဝင္ NBTC ေရြးခ်ယ္မႈရလဒ္ကို ေတာ္ဝင္အရွင္ဘုရင္ထံတင္ၿပသြားမည့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံကို  ေပးရမည့္ လႊတ္ေတာ္သမၼတထံ တင္ၿပခဲ့ၾကသည္။

          ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ဘုရင့္စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာပုဂၢလိကအတြင္းဝန္ရံုးမွ ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ကို အရွင္ဘုရင္သို႔ မတင္ၿပမီ အတြင္းသိအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုး၏ေၾကၿငာခ်က္အား ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ၿခင္းႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၁၁ ဦးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာ္ဝင္အမိန္႔ေတာ္ေပးၿခင္းမွ ေဖာ္ၿပခဲ့သည္ -
1. ၁။ ေလတပ္အၾကီးအကဲထိပ္တန္းအရာရွိ ထရီစ္ ပြန္စ္ရီ   ဥကၠဌ
2. ၂။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး နာတီး စူကြန္ရတ္  ဒု-ဥကၠဌ
3. ၃။ ဗိုလ္မွဴး ဆတ္သပြန္ မလီစူဝါန္  ဒု-ဥကၠဌ
4. ၄။ လက္ေထာက္ဗိုလ္မွဴးၾကီး မီရာပြန္ဂ္ မနာကိဂ်္ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
5. ၅။ မစ္စတာ စူထ္ထိပိုလ္ ထဝီခ်ိဳင္ကန္ဂ္ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
6. ၆။ ရဲဗိုလ္မွဴးၾကီး ထဝီစာခ္ ငန္မ္-စာ-ငါ့့ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
7. ၇။ မစ္စတာ ပရာဆာတ္ထ္ စလ္ပိပတ္ထ္ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
8. ၈။ မစ္စတာ ထန္ဝတ္ထ္ခ်ိဳင္ ဂ်တ္ထရာပန္ႏြတ္ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
9. ၉။ မစ္ စူပင္ယ ကလန္ဂ္နာရြန္ဂ္ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
10. ၁၀။ မစ္စတာ ပရာဗတ္ လီစတ္သပြန္ဂ္ဝန္ဂ္စ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
11. ၁၁။ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆူကိဂ်္ ကမစြန္ထြာန္  ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္

          ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ စာအုပ္ ၁၂၈ အထူးအခန္းက႑ ၁၁၈ Ngor အစိုးရၿပန္တမ္း ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:13:12)