Banner

การสรรหา กสทช.

Tuyển dụng Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC)
          Việc lựa chọn và bổ nhiệm ủy viên đầu tiên của NBTC theo điều 16 và điều 17 Bộ luật phân bổ tần số và giám sát kinh doanh phát thanh, phát sóng truyền hình và viễn thông năm 2010 Đó là, khi tiến hành theo Chương 1, Phần 2 của Bộ luật phân bổ tần số và giám sát hoạt động phát thanh, phát sóng truyền hình và viễn thông năm 2010 có được danh sách ứng viên xứng đáng là NBTC. Bằng cách tự chọn lựa từ 22 người làm tài khoản 1 và thực hiện theo Chương 1 phần 3 của bộ Luật  và có được danh sách ứng viên xứng đáng được chọn là NBTC Bằng cách tuyển dụng từ 22 người làm tài khoản 2 và Thư ký Thượng nghị viện là bộ phận hành chính trong quy trình tuyển dụng và tuyển chọn của NBTC đem danh sách ứng viên xứng đáng được chọn là NBTC cả 2 tài khoản gồm 44 người cùng lịch sử và công việc của mỗi cá nhân đề xuất với Thượng nghị viện để chọn NBTC. Người xứng đáng được chọn là NBTC trong mỗi tài khoản như sau.

Bằng cách tự chọn lựa (tài khoản 1) 22 người
 • Lĩnh vực phát sóng 2 người
 • Lĩnh vực truyền hình 2 người
 • Lĩnh vực viễn thông 4 người
 • Lĩnh vực luật học 4 người
 • Lĩnh vực kinh tế học 4 người
 • Lĩnh vực bảo vệ, điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh và truyền hình 2 người
 • Lĩnh vực bảo vệ, điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh viễn thông 2 người
 • Lĩnh vực giáo dục văn hóa, điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh, phát sóng truyền hình và viễn thông  2 người
Bằng cách tuyển dụng (tài khoản 2) 22 người
 • Điều 6 (1) lĩnh vực phát sóng 2 người
 • Điều 6 (1) lĩnh vực truyền hình 2 người
 • Điều 6 (2) lĩnh vực viễn thông 4 người
 • Điều 6 (3) lĩnh vực luật học - rất hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh, phát sóng truyền hình và viễn thông 4 người
 • Điều 6 (3) lĩnh vực kinh tế - rất hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh truyền hình và viễn thông  4 người
 • Điều 6 (4) lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy quyền và tự do của người dân, điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh và truyền hình  2 người
 • Điều 6 (4) lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy quyền và tự do của người dân, điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh và truyền hình  2 người
 • Điều 6 (5) lĩnh vực giáo dục văn hóa, phát triển xã hội điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh viễn thông  2 người
          Sau đó, Chủ tịch Thượng nghị viện đã chỉ định một ban thường kỳ để kiểm tra lịch sử, hành vi và đạo đức của ứng cử viên được chọn là ủy viên Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc giađề xuất với thượng nghị sĩ để biết và tập hợp các xem xét lựa chọn.

          Vào ngày thứ Hai 5 tháng chín năm 2011 lúc 10h10 Thượng nghị viện đã có cuộc họp lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ) Chủ tịch cuộc họp đề nghị họp để xem xét vấn đề khẩn cấp là chọn lựa Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NTBC) theo điều 17 Bộ luật phân bổ tần số và giám sát kinh doanh phát thanh truyền hình và viễn thông năm 2010. Khi Chủ tịch Uỷ viên Ban thường kỳ kiểm tra lịch sử, hành vi và đạo đức của người được chọn là Uỷ viên Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC) đã trình bày báo cáo của Uỷ viên Ban thường kỳ phần đầu, báo cáo công khai sau khi các thành viên đã thảo luận. Chủ tịch cuộc họp đã tiến hành một cuộc họp bí mật theo yêu cầu của Ban theo quy định của cuộc họp Thượng viện năm 2008 điều 108 nhằm xem xét báo cáo trong phần thứ hai, đó là một báo cáo bí mật theo Điều 106, đoạn hai. Khi Chủ tịch Uỷ viên Ban thường kỳ trình bày báo cáo và các thành viên đã thảo luận một thời gian. Chủ tịch cuộc họp đã tiến hành cuộc họp một cách cởi mở và đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên bằng phương thức bỏ phiếu bí mật sử dụng 11 thẻ biểu quyết. Kết quả bỏ phiếu cho thấy những người nhận được số điểm cao nhất theo thứ tự mà được chọn làm Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia trong mỗi lĩnh vực như sau: 
 1. Lĩnh vực phát sóng theo điều 6(1) 1 người là Đại tướng không quân Thares Punsri
 2. Lĩnh vực truyền hình theo điều 6(1) 1 người là Trung tướng Peerapong Manakit
 3. Lĩnh vực viễn thông theo điều 6(2) 2 người là Đại tá Sethapong Mali Suwan và Đại tá Natee Sukonrat
 4. Lĩnh vực luật pháp theo điều 6 (3) 2 người là Ông Suthipol Thawishaikan và Đại tá công an Thaweesak Ngamsanga
 5. Lĩnh vực kinh tế học theo điều 6 (3) 2 người là Phó giáo sư Prasert Sinpipat và Trợ lý giáo sư Thawatchai Chitphanan
 6. Lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng kinh doanh phát thanh và truyền hình theo điều 6 (4) 1 người là Bà Supinya Klangnarong
 7. Lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng kinh doanh viễn thông theo điều 6 (4) 1 người là Ông Prawit Leesathaphonwongsa
 8. Lĩnh vực giáo dục văn hóa điều này hữu ích cho việc giám sát kinh doanh phát thanh truyền hình và viễn thông theo điều 6 (5) 1 người là Đại tướng Sukich Khama soonthorn
          11 người này được bầu chọn từ Thượng viện thành Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC). Chủ tịch Thượng viện thông báo danh sách cho những người được chọn biết theo Điều 17 đoạn một và thông báo kết quả cho văn phòng NBTC để thực hiện việc chọn lựa Chủ thịch và 2 Phó chủ tịch theo điều 17 đoạn 3

          Ngày 12 tháng chín năm 2011 Văn phòng NBTC mời tất cả 11 người được bầu từ Thượng viện tham dự cuộc họp để thực hiện việc chọn lựa Chủ thịch và 2 Phó chủ tịch. Cuộc họp đã bỏ phiếu nhất trí để lựa chọn Đại tướng không quân Thares Punsri làm Chủ tịch và có một cuộc họp bí mật để bỏ phiếu chọn 2 Phó chủ tịch. Kết quả bỏ phiếu Đại tá Natee Sukonrat và Đại tá Sethapong Mali Suwan làm Phó chủ tịch văn phòng NBTC. Thông báo kết quả của lựa chọn này cho Chủ tịch Thượng viện.

          Ngày 19 tháng chín năm 2011 Tổng thư ký Thượng viện đề xuất kết quả lựa chọn NBTC bao gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và 8 uỷ viên khác gửi Chủ tịch Thượng viện để thông báo kết quả lựa chọn NBTC Để Thủ tướng đưa lên Vua xem xét phê duyệt

          Ngày 4 tháng mười năm 2011 Văn phòng Tổng thư ký đề xuất tại cuộc họp Hội đồng Cơ mật để kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng trước khi đem lên Vua

          Ngày 7 tháng mười năm 2011 thông báo của Văn phòng Thủ tướng rằng Quốc vương Bhumibol Adulyadej thành lập Ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC) gồm 11 người sau
1. Đại tướng không quân Thares Punsri Chủ tịch
2. Đại tá Natee Sukonrat Phó chủ tịch
3. Đại tá Sethapong Mali Suwan Phó chủ tịch
4. Trung tướng Peerapong Manakit Uỷ viên
5. Ông Suthipol Thawishaikan Uỷ viên
6. Đại tá công an Thaweesak Ngamsanga Uỷ viên
7. Ông Prasert Sinpipat  Uỷ viên
8. Ông Thawatchai Chitphanan Uỷ viên
9. Bà Supinya Klangnarong     Uỷ viên
10. Ông Prawit Leesathaphonwongsa  Uỷ viên
11. Đại tướng Sukich Khama soonthorn Uỷ viên

          Từ ngày 7 tháng mười năm 2011 trở đi, trang 21 quyển 128 đặc biệt 118 Công báo Chính phủ Ngày 7 tháng mười năm 2011

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (04/07/2019 4:55:53 CH)