การประชุมเชิงปฏิบัติการ Symposium on Radiofrequency Electromagnetic Fields and Human Health

สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Symposium on Radiofrequency Electromagnetic Fields and Human Health ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญจากองค์กรในระดับสากล จากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสุขภาพ ประกอบด้วย องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer : IARC) สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) และนักวิชาการจาก Sør-Trøndelag University College ประเทศนอรเวย์  และ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา และ Gifu University of Medical Sciences ประเทศญี่ปุ่น และ National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนจาก Ministry of Internal Affairs and Communications ประเทศญี่ปุ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุและสุขภาพให้แก่นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และพนักงานของสำนักงาน กสชท.
 

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:31:15 PM)