ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ເຄາະລາຄາທະລຸ 8 ຫມື່ນລ້ານບາດ”ເອໄອເອັດສ໌-ທຣູ”ໄດ້ບໍລິສັດລະຫນື່ງໃບອານຸຍາດ

ພລ.ອ.ອ.ທະເຣດ ປຸນນະສີ ປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ປະທານ ກສທຊ.)ກ່າວວ່າ ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzໃນວັນນີ້(12ພະຈິກ 2015)ຈົບລົງຢ່າງສວຍງາມ ການປະມູນມີການແຂ່ງຂັນລາຄາກັນດຸເດືອດສອງມື້ຕໍ່ເນື່ອງ ສະທ້ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນປະເທດໄທ ຊື່ງນັບເປັນນິມິດຫມາຍທີ່ດີທີ່ປະເທດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ທັນສະໄຫມ ປະຊາຊົນໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະລາຄາຍຸດຕິທຳ ສ້າງໂຄງຂ່າຍການສື່ສານເພື່ອເປັນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕໍຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແລະຍັງສາມາດນຳລາຍໄດ້ຈາກການປະມູນສົ່ງເປັນລາຍໄດ້ແຜ່ນດິນຕໍ່ໄປ

ພ.ອ.ດຣ.ເສດຖະພົງ ມະລິສຸວັນ ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ຮອງປະທານ ກສທຊ.)ໃນຖານະປະທານກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ປະທານ ກທຄ.)ກ່າວວ່າ ຜົນການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzຕາມປະກາດ ກສທຊ.ເລື່ອງຫລັກເກນແລະວິທີການອານຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ສຳຫລັບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຍ່ານ 1800 MHzໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2015 ໂດຍການປະມູນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເວລາ 10.00 ນ.ແລະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເວລາ 19.05 ນ.ໃນວັນທີ12 ພະຈິກ 2015 ຊື່ງໃຊ້ເວລາຮອບໃນການປະມູນຈຳນວນ 86 ຮອບແລະມີລາຄາປະມູນລວມຂອງຄື່ນຄວາມຖີ່ຊຸດ 2 ເທົ່າກັບ80,778ລ້ານບາດ ໂດຍມີຜູ້ຊະນະການປະມູນໃນແຕ່ລະຊຸດຄື່ນຄວາມຖີ່ດັ່ງນີ້

  1. ຊຸດທີຫນື່ງ ຄື່ນຄວາມຖີ່1710-1725 MHz ຄູ່ກັບ 1805-1820 MHzຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຄື ບໍລິສັດ ທູມູບ ເອັດຈ໌ ຍູນິເວີເຊວຄອມມິວນິເຄຊັ້ນ ຈຳກັດ ລາຄາສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີ39,792ລ້ານບາດແລະ
  2. ຊຸດທີສອງ ຄື່ນຄວາມຖີ່1725-1740 MHz ຄູ່ກັບ 1820-1835 MHz ຜູ້ຊະນະການປະມູນຄື ບໍລິສັດແອດວານ ໄວເລດ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ລາຄາສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີ 40,986 ລ້ານບາດ

ສຳຫລັບຜູ້ບໍ່ຊະນະການປະມູນປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດ ແຈສ ໂມບາຍ ບອດແບນ ຈຳກັດ ຊຸດຄື່ນຄວາມຖີ່ສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີຄືຊຸດທີ 1 ລາຄາສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີ38,996ລ້ານບາດ ແລະບໍລິສັດ ດີແທັກ ໄຕເນັດ ຈຳກັດ ຊຸດຄື່ນຄວາມຖີ່ສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີ ຄືຊຸດທີ 1 ລາຄາສຸດທ້າຍທີ່ສະເຫນີ17,504ລ້ານບາດ

ຄະນະກຳມະກນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຈື່ງຂໍປະກາດຜົນການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ 1800 MHzແລະໃຫ້ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzໃນຄັ້ງນີ້ສິ້ນສຸດລົງ

ທ່ານ ຖາກອນ ຕັນທະສິດ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ເລຂາທິການ ກສທຊ.)ກ່າວວ່າ ສຳຫລັບໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມບົນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzທັງສອງໃບອານຸຍາດມີອາຍຸ 18 ປີ ໂດຍຂັ້ນຕອນຈາກນີ້ ກທຄ.ຈະມີການປະຊຸມເພື່ອຮັບຮອງຜົນການປະມູນຢ່າງເປັນທາງການແລະສຳນັກງານ ກສທຊ.ຈະປະກາດຜົນການປະມູນຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນ 7 ມື້ ຈາກນັ້ນ ກສທຊ.ຈະອອກໃບອານຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ 1800 MHzແລະໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບທີສາມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມນພາຍຫລັງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການດຳເນີນການກ່ອນຮັບໃບອານຸຍາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 90 ມື້ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບຫນັງສືແຈ້ງຜົນການປະມູນ

ສຳຫລັບການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ 1800 MHz ກສທຊ.ໄດ້ກຳຫນົດມາດຕະການເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໄວ້ໃນເງື່ອນໄທ້າຍໃບອານຸຍາດ ໂດຍກຳຫນົດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອານຸຍາດຕ້ອງຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍໃຫ້ຄອບຄຸມປະຊາກອນ 40%ພາຍໃນ 4 ປີແລະຕ້ອງຄອບຄຸມປະຊາກອນ 50%ພາຍໃນ 8 ປີ ໃນສ່ວນຂອງອັດຕາຄ່າບໍລິການ 4Gຈະຕ້ອງມີອັດຕາຄ່າບໍລິການຖືກວ່າອັດຕາຄ່າບໍລິການ 3Gບົນຄື່ນຄວາມຖີ່.1 GHzທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະຈຸບັນ

ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີແພັກເກັດລາຄາປະຫຍດສຳຫລັບຜູ້ພິການ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດແລະຜູ້ມີລາຍໄດ້ຫນ້ອຍຄືມີລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນບໍ່ເກີນ 10,000 ບາດ ໂດຍຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດຈະຕ້ອງສົ່ງແຜນ ຕໍ່ ກທຄ.ກ່ອນເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການແລະຕ້ອງດຳເນີນການຕາມແຜນພາຍໃນ 1 ປີ ນັບຈາກມື້ທີ່ເລີມໃຫ້ບໍລິການ

“ການປະມູນຄື່ນຄວາມຖີ່ຢ່ານ 1800 MHzໃນຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ ໂປ່ງໃສແລະຍຸດຕິທຳ ໂດຍຢືດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນແລະລັດເປັນທີ່ຕັ້ງ ລວມທັງສ້າງຄວາມສົມດຸນບົນການແຂ່ງຂັນເສລີຢ່າງເປັນທຳໃຫ້ເກີດໃນອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ”ທ່ານຖາກອນ ກ່າວ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 21:30:06)