ເລຂາທິການ ກສທຊ.ປະກາດທິດທາງການດຳເນີນວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ໃນປີ 2016 ຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານສຳນັກງານ ເນັ້ນວຍກກຳກັບເບິ່ງແຍງວ່ອງໄວແລະເຂັ້ມຂົ້ນ ພ້ອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນທີວີດິຈິຕໍເພື່ອແກ້ບັນຫາຮ່ວມກັນ

ທ່ານ ຖາກອນ ຕັນທະສິດ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ເລຂາທິການ ກສທຊ.)ເປີດເຜີຍວ່າ ມື້ນີ້(5ມັງກອນ 2016)ໄດ້ມອບນະໂຍບາຍແລະທິດທາງການດຳເນີນວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ໃນປີ 2016 ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານສຳນັກງານ ກສທຊ.ໂດຍເນັ້ນ 8 ປະເດັນຫລັກ

ເລື່ອງທຳອິດ ວຽກກຳກັບເບິ່ງແຍງຕ້ອງມີຄວາມວ່ອງໄວ ເຂັ້ມຂົ້ນ ທັງທາງດ້ານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ ສຳຫລັບເລື່ອງກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈະກຳກັບເບິ່ງແຍງອັດຕາຄ່າບໍລິການ 4Gບົນຄື່ນຄວາມຖີ່1800 MHz ແລະ 900 MHzທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີນີ້ຕ້ອງບໍ່ເກີນອັດຕາຄ່າບໍລິການ 3G ບົນຄື່ນຄວາມຖີ່ 2.1 GHzທີ່ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ທັງໃນລະບົບສຽງແລະດາຕ້າ ໂດຍຈະຕ້ອງມີການຄິດອັດຕາຄ່າບໍລິການຕາມຈິງເປັນວິນາທີໃນທຸກແພັກເກັດ

ດ້ານການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດຈະມີການກຳກັບເບິ່ງແຍງເນື້ອໃນຢ່າງຈິງຈັງ ກໍລະນີການອອກອາກາດເນ້ືອໃນທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ຫມິ່ນສະຖາບັນຈະຕ້ອງມີການລະງັບການອອກອາກາດທັນທີແລະຈະມີການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສ່ວນເນື້ອໃນທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆເຊັ່ນ:ຜິດກົດຫມາຍ ອາຍ.ຈະມີການດຳເນີນການຕາມກົດຫມາຍລົງໂທດໃນທັນທີເພື່ອໃຫ້ຄຳສັ່ງທາງປົກຄອງໃຊ້ໄດ້ຜົນ

ເລື່ອງທີສອງ ເລັ່ງລັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ຍຸຕິເລື່ອງລາຍໄດ້ຈາກການປະກອບການບົນຄື່ນຄວາມຖີ່ຍ່ານ1800 MHzທີ່ສິ້ນສຸດສັນຍາສຳປະທານເມື່ອວັນທີ 15 ທັນວາ 2013 ຂະນະນີ້ໄດ້ຜ່ານພົ້ນມາ 2 ປີກວ່າແລ້ວ ຊື່ງລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງນຳສົ່ງເປັນລາຍໄດ້ຂອງແຜ່ນດິນຈາກນັ້ນຈື່ງໃຫ້ສຳນັກງານ ກສທຊ.ດຳເນີນການນຳສະເຫນີບອດ ກທຄ.ໃຫ້ແລ້ວເສັດພາຍໃນ 3 ເດືອນ ເພື່ອບອດ ກທຄ.ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ

ເລື່ອງທີສາມ ເລັ່ງຈັດຫາຜູ້ບໍລິຫານຈັດການປະມູນເລກງາມໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນເດືອນເມສາ 2016 ຊື່ງຂະນະນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງການຍື່ນເອກະສານຂອງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານຈັດການເລກງາມ ໂດຍຜູ້ສະເຫນີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບລັດສູງສຸດຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການແລະຈະມີການປະມູນເລກງາມດັ່ງກ່າວພາຍໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ເພື່ອນຳສົ່ງເປັນລາຍໄດ້ແຜ່ນດິນ

ເລື່ອງທີ່ສີ ແກ້ບັນຫາທີວີດິຈິຕໍ ໂດຍຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະເຮັດວຽກໃນລະດັບສຳນັກງານ ໂດຍມີ ກສທ.ເປັນທີ່ປືກສາແລະມີຜູ້ປະກອບການທີວີດິຈິຕໍທັງ 24ຊ່ອງສະຖາບັນການເງີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜູ້ແທນຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດສະດີກາ ຜູ້ແທນຈາກສຳນັກງານໄອຍະການສູງສຸດ ຜູ້ແທນຈາກກະຊວງການຄັງ ແລະຜູ້ແທນຈາກຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄະນະເຮັດວຍກ ເພື່ອຮັບຟັງແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບສະເຫນີຕໍ່ ກສທຊ.ກ່ອນສຳສະເຫນີນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີແລະຫົວຫນ້າ ຄສຊ.ເພື່ອຂໍຮັບນະໂຍບາຍແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປ

ເລື່ອງທີຫ້າ ເລັ່ງລັດນຳເງີນທີ່ຢູ່ໃນຊິມເຕີມເງີນທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນລະບົບທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ມາຂໍຮັບຈຳນວນກວ່າ 100 ລ້ານບາດຊື່ງບໍ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນຊິມ ໂດຍຈະເລັ່ງຫາແນວທາງວ່າຈະດຳເນີນການແນວໃດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົບນັບຍັດຂອງກົດຫມາຍເພື່ອນຳເງີນດັ່ງກ່າວນຳສົ່ງເປັນລາຍໄດ້ຂອງແຜ່ນດິນ ຫລືນຳໄປໃຊ້ເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນະໃຫ້ຕົງກັບວັດຖຸປະສົງຕໍ່ໄປ

ເລື່ອງທີ່ຫົກ ເລັ່ງລັດຄະນະເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໂດຍສຳນັກງານ ກສທຊ.ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາວິທະຍຸຊຸມຊົົນຂອງວິທະຍຸສຽງທຳມະໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບວ່າຈະດຳເນີນການແນວໃດພາຍໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ເພື່ອທີ່ຈະຫາແນວທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອສະເຫນີຕໍ່ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີແລະຫົວຫນ້າ ຄສຊ.ຣາດຊະເລຂາທິການ ເພື່ອຂໍຮັບນະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ

ເລື່ອງທີ່ເຈັດ ການບໍລິຫານຈັດການເລກຫມາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນສຳນັກງານ ກສທຊ.ໄດ້ເນື່ອງຈາກຫລັກເກນການສົ່ງຄືນເລກຫມາຍຕ້ອງສົ່ງຄືນເປັນກຸ່ມເລກຫມາຍຊື່ງຂະນະນີ້ມີເລກຫມາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຢູ່ຈຳນວນ100 ລ້ານເລກຫມາຍຈະເຮັດໃຫ້ເລກຫມາຍດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນຳມາຈັດສັນໃຫມ່ໄດ້ ຕ້ອງມີການແກ້ກົດເກນເພີ່ມເຕີມເພື່ອນຳເລກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານມາໃຊ້ງານໃຫມ່ຊື່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແລະສຳນັກງານ ກສທຊ.ບໍ່ຕ້ອງເພີີ່ມເລກຫມາຍເປັນ 11 ຫລັກຕໍ່ໄປ

ແລະເລື່ອງທີ່ແປດ ຈະດຳເນີນການໃຫ້ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເປັນອົງກອນແຫ່ງຄວາມໂປ່ງໃສການປະມູນ ການດຳເນີນການອອກໃບອານຸຍາດທຸກຂັ້ນຕອນ ໃຫ້ອົງກອນນີ້ໂປ່ງໃສທຸກຮູບແບບປຽບສະເຫມືອນການປະມູນ4Gທີ່ຜ່ານມາ

“ປີ 2016 ຈະເປັນປີແຫ່ງຄວາມໂປ້ງໃສໃນການເຮັດວຍກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ໂດຍຈະມຸ້ງເນັ້ນຫນັກໃນເລື່ອງການກຳກັບເບິ່ງແຍງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອຫມັ້ນໃນການດຳເນີນວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ຈະເປັນອີກປີທີ່ຜູ້ບໍລິຫານແລະພະນັກງານທຸກຄົນຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມທຸ້ມເທເພື່ອປະໂຫຍດຂອງປະເທດແລະປະຊາຊົນ”ທ່ານ ຖາກອນ ຕັນທະສິດ ກ່າວ
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 22:50:35)