လ်င္ျမန္ၿပီးျပင္းထန္ေသာႀကီးၾကပ္မႈကိုအေလးထားၿပီး၊ ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတူတကြ ေျဖရွင္းရန္ တုန္႔ျပန္ခ်က္၊အၾကံေပးခ်က္မ်ားနားေထာင္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္။

အမ်ိဳးသား အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္းေရးမွဴး (ရုပ္သံ လိုင္းအတြင္းေရးမွဴး) က ေျပာၾကားသည္မွာ - ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏ ဘုတ္အဖြဲ႔အား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈတာဝန္မ်ားအပ္ႏွင္းၿပီး၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။

ပထမအေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းနွင့္ ရုပ္သံ လုပ္ငန္းအားလံုးလွ်င္ျမန္၊ျပင္းထန္ရမည္၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤႏွစ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ဖြင့္ မည့္ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း 1800 MHz ႏွင့္ 900 MHz ေပၚရွိ 4G ၏ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းမ်ားသည္ လက္ရွိ အသံႏွင့္ေဒတာ စနစ္ႏွစ္ခုလံုးပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေ ေသာ 2.1 GHz ေပၚရွိ 3G ၏ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္း ထက္မေက်ာ္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမည္၊ packages အားလံုးဝန္ေဆာင္ခႏႈန္း သည္စကၠန္ ႔ေပၚ အေျခခံၿပီး အမွန္အတိုင္းတြက္ခ်က္ရမည္။

အသံလႊင့္လုပ္ငန္းနွင့္ ့ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းဘက္တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးအနက္ထား ႀကီးၾကပ္ရမည္၊ ထုတ္လႊင့္အေၾကာင္းအရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ပ်က္ျပားေစသည့္အေၾကာင္း အရာ၊ ဘုရင္စနစ္ေစာ္ကားမႈစသည္တို႔ရွိလွ်င္ ထုတ္လႊင့္မႈကိုခ်က္ခ်င္း ဆိုင္းငံ့ထားၿပီး၊ ဥပေဒအရျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားစြဲ ဆိုမႈခံရလိမ့္မည္၊အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ဥပမာ - အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ဥပေဒ ႏွင့္ဆန္႔က်င္လွ်င္ ဥပေဒအရခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈရွိပါလိမ့္မည္။

ဒုတိယအေၾကာင္း  လြန္ခဲ့ေသာနွစ္နွစ္က၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကန္ထရိုက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေသာ၊  1800 MHz လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းေပၚလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ဝင္ေငြကို အလွ်င္စလိုရပ္တန္႔ ေစမႈ၊အဆိုပါဝင္ေငြသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ဝင္ေငြျဖစ္ရမည္၊ ၄င္းေနာက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဘုတ္အဖြဲ႔မွ ဆက္လက္ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္၊ ရုပ္သံလိုင္းရံုးမွ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဘုတ္အဖြဲ႔အား သံုးလအတြင္း အဆို တင္သြင္းရမည္၊

တတိယအေၾကာင္း  လွပေသာကိန္းနံပါတ္ ေလလံတင္ဝယ္ယူေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လအ တြင္းၿပီး ျမာက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲသူအလွ်င္စလိုရွာေဖြမႈ၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပူးေပါင္း ဝင္ေရာက္လာ မည့္သူသည္စာရြက္စာတမ္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားျဖည့္စြက္လွ်က္ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအျမွင့္ဆံုးကမ္းလမ္း တင္ျပႏိုင္ ေသာသူသည္စီမံခန္႔ခြဲသူျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း လွပေသာကိန္းနံပါတ္ေလလံ တင္ဝယ္ယူေရး အတြက္က်င္း ပၿပီး၊ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအျဖစ္ပို႔ေပးရန္ျဖစ္သည္။

စတုတၴအေၾကာင္း   ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အတိုင္ပင္ခံျဖစ္ေသာ ရံုးအဆင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ဒီဂ်စ္တယ္တီဗီြလုပ္ငန္းရွင္၂၄ ခ်န္နယ္လံုး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္၊ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ မ်ား၊အျခားသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီးရုပ္သံလိုင္းရံုးထံမပို႔မီႏွင့္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ NCPO ေခါင္း ေဆာင္သို႔တင္ျပျခင္းမျပဳမီ၊ တြင္ ျပႆနာေျဖရွင္း ေရးနည္းလမ္းမ်ားနားေထာင္ၿပီး၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အတြက္မူဝါဒမ်ားလက္ခံယူရန္ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအေၾကာင္း  ေငြျဖည့္ SIM ကဒ္ စနစ္အတြင္း က်န္ရွိလွ်က္ရွိေသာ၊ ျပည္သူမ်ားလာေရာက္လက္ ခံျခင္းမရွိသည့္၊ ဘတ္သန္းေပါင္း 100 ေက်ာ္ပိုက္ဆံကိုအလွ်င္စလိုရယူရန္၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအလွ်င္စလိုရွာေဖြရန္၊အဆိုပါပိုက္ဆံကိုႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအျဖစ္ပို႔ေဆာင္ ေပး ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

 ဆဌမအေၾကာင္း  ရုပ္သံလိုင္းရံုးမွခန္႔အပ္ေသာအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အား အလွ်င္စလိုေဆာင္ရြက္ လိုသည္မွာ - ေရဒီယိုအသိုင္းအဝိုင္း၏ဓမၼသံေရဒီယိုျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္၃ လအတြင္းမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ NCPO ေခါင္းေဆာင္၊ေတာ္ဝင္အတြင္း ေရး မွဴးရံုး သို႔တင္ျပရန္၊အဆိုပါ ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားဆိုင္ဂာမူဝါဒမ်ားလက္ခံယူရန္ျဖစ္သည္။

သတၲမအေၾကာင္း  ရုပ္သံလိုင္းရံုးအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အသံုးမျပဳရေသာနံပါတ္ မ်ားဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နံပါတ္မ်ားျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းစည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းသည္ အုပ္စု အလိုက္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိမသံုးရေသာနံပါတ္အေရအတြက္သည္သန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ နံပါတ္မ်ားသည္ျပန္လည္၍အသံုးျပဳႏိုင္မႈမရႏိုင္သည့္အလားအလာရွိသည္၊ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္၊ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ရဳပ္သံလိုင္းရံုး အတြက္ေကာင္း က်ဳိးျဖစ္ ေစၿပီး၊ ၁၁ လံုး ျခင္းဂဏန္းကိုထပ္ျဖည့္ရန္မလိုေတာ့ပါ။

အဌမအေၾကာင္း  တြင္ ရုပ္သံလိုင္းရံုးအားၾကည္လင္ပြင့္လင္းေသာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္၊ ေဆာင္ရြက္ ရန္ျဖစ္သည္၊ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈ၊ေဆာင္ရြက္မႈ၊ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ၊ စသည္တို႔တြင္အားလံုး ၾကည္လင္  ပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္၊ လြန္ခဲ့ေသာ 4G ေလလံတင္ဝယ္ယူမႈအတိုင္းျဖစ္ေစရမည္။

"ဒီတစ္နွစ္ 2559 အဆိုပါ ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏လုပ္ငန္းအတြက္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာနွစ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္အဓိကထားေဆာင္ရြက္မည္၊ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူကယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။တိုင္းျပည္နွင့္အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားနွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအနစ္နာခံေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္"ဟုသူက မစၥတာThakorn ကဆိုသည္။
 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 23:11:34)