ກ.ແຮງງານ ສ້າງຄວາມໄດ້ປ່ຽບ ຊ່ວຍ SMEs ພັດທະນາແຮງງານໄທ ຣມວ.ແຮງງານເປີດ”ໂຄງການເພີ່ມຜະລິດພາບລັກແຮງງານໄທ”ສ້າງຄວາມໄດ້ປ່ຽບຊ່ວຍ SMEs ພັດທະນາແຮງານ ມີທັກສະຝີມືສູງຂື້ນ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຫລຸດການສູນເສຍໃນການຜະລິດ ເພື່ອພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໃນພາບລວມ ມຸ້ງສູ່ງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ”ຫມັ້ນຄົງ ມັ້ງຄັ້ງ ແລະຢັ້ງຢືນ”


     ພົນຕີ ສັນເສີນ ແກ້ວກຳເນີດ ໂຄສົກປະຈຳສຳນັກນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ກະຊວງກະເສດແລະສະຫະກອນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ “ຂຸດແຫລ່ງນ້ຳຂະຫນາດນ້ອຍໃນໄຮ່ນານອກເຂດຊົນລະປະທານ””ບໍ່ຈິ໋ວ”ທົ່ວປະເທດເພື່ອຮັບມືບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳໃນພື້ນທີ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີແຫລ່ງກັກເກັບນ້ຳເພື່ອການອຸປະໂພກບໍລິໂພກແລະການເພາະປູກ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຕ້ອງການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຖານຊັບພະຍາກອນ ແລະການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການອານຸລັກກັບການໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງຢັ້ງຢືນ

     ໃນປີງົບປະມານ 2015 ນີ້ລັດຖະບານຈັດສັນງົບປະມານ 356 ລ້ານບາດ ສຳລັບການຂຸດບໍ່ຈິ໋ວເພີ່ມອີກ 20,000 ບໍ່ ໂດຍແຕ່ລະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຂຸດ 20,300 ບາດ ແບ່ງເປັນລັດຖະບານສະຫນຸບສະຫນຸນ 17,800 ບາດ ແລະກະເສດຕະກອນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນສົມທົບອີກ 2,500 ບາດໂດຍຕັ້ງແຕ່ ຕຸລາຄົມ 2014-ກັນຍາ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດບໍ່ຈິ໋ວໄປແລ້ວທົ່ວປະເທດຈຳນວນ 56,206 ບໍ່ ທັງນີ້ບໍ່ຈິ໋ວ ສາມາດບັນຈຸນ້ຳເພື່ອອຸປະໂພກບໍລິໂພກໄດ້ 1,260 ລບ.ມ. ໃຊ້ລ້ຽງປາ ແລະປູກພືດຜັກສວນຄົວບໍລິເວນຂອບບໍ່ເພື່ອບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ ຊ່ວຍຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ອີກທາງຫນື່ງດ້ວຍ

     “ທ່ານ ນາຍຍົກ ຫ່ວງໃຍຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານທີ່ປະສົບບັນຫາໄພແລ້ງຕໍ່ເນື່ອງ ຈື່ງຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການເປັນໄລຍະພ້ອມກຳຊັບໃຫ້ຫນ່ວຍງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລັ່ງດຳເນີນການໃຫ້ແລ້ວເສັດຕາມເປົ້າຫມາຍ ເພື່ອພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ມີແຫລ່ງນ້ຳສຳລັບອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະການເພາະປູກຍ້ຳມາດຕະການຊ່ວຍເຫລືອນີ້ຈະດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກພື້ນທີ່ເພື່ອແກ້ບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳໃນໄລຍະຍາວ”

     ແມ້ວ່າລັດຖະບານຈະວາງແຜນແລະດຳເນີນການເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາໄພແລ້ງໃນຫລາຍມາດຕະການ ທັງປະຕິບັດການຝົນຫລວງເພື່ອເຕີມນ້ຳໃນເຂື່ອນ ການສ້າງແກ້ມລິງເພື່ອດືງນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດົນທີ່ສຸດ ວາງແຜນການລະບາຍ ນ້ຳເພື່ອການອຸປະໂພກບໍລິໂພກແລະຮັກສາລະບົບນິເວດຢ່າງເຫມາະສົມ ລວມຖືງການຂຸດບໍ່ຈິ໋ວທົ່ວປະເທດແລ້ວກໍ່ຕາມ  ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຄືພາກປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງຕະຫນັກຖືງຄວາມສຳຄັນຂອງນ້ຳແລະບັນຫາເລື່ອງນ້ຳ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າປະລິມານນ້ຳໃນປະເທດຂອງເຮົານັ້ນຂື້ນຢູ່ກັບປະລິມານຝົນເປັນຫລັກ ຍິ່ງໃນປະຈຸບັນສະພາບພູມອາກາດຂອງໂລກປ່ຽນແປງໄປສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກໃນພື້ນທີ່ທີເຫນືອເຂື່ອນຫລຸດລົງ ເກີດພາວະຝົນຖິ້ມຊ່ວງຫລືຝົນແລ້ງ ຈື່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢ່າງປະຫຍັດ ບໍ່ປ່ອຍຂອງເສຍລົງໃນແຫລ່ງນ້ຳ ແລະກະເສດຕະກອນຄວນປັບປ່ຽນມາປູກພືດທີ່ໃຊ້ນ້ຳຫນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາວິກິດໄພແລ້ງໃນອານາຄົດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (01/07/2019 15:05:08)