MOL မွ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ယဥ္ၿပိဳင္မႈကိုတိုးၿမွင့္၍ ထိုင္းလူမ်ိဳးကၽြမ္းက်င္အလုပ္အကိုင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း ။ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနမွ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားယဥ္ၿပိဳင္မႈကိုတိုးၿမွင့္၍ ကၽြမ္းက်င္ထိုင္းအလုပ္အကိုင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ စုစုေပါင္း စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ထိုင္းစီးပြားေရးၿဖစ္ေသာ “လံုၿခံဳၿခင္း၊ ဥစၥာဓနၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးရွိထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿခင္း” တို႔အတြက္ ေသခ်ာေအာင


     အစိုးရရဲ႕ေၿပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မာဂ်္. ဂ်န္. စန္ဆာန္ ကီအြတ္ကန္မ္နာဒ္ (Maj. Gen. Sansern Kaewkamnerd) ဘက္မွ အစိုးရက စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဝန္ၾကီးဌာနအား လူထုအေနၿဖင့္ မိုးေခါင္ေရရွားေသာ ေနရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ေလ်ာက္ ဆည္ေၿမာင္းႏွင့္ေဝးေသာေနရာတြင္ ေရမရရွိမႈကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ အသံုးၿပဳၿခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းကို ညီမွ်မႈတစ္ခုကို ဖန္တီး၍ အစိုးရ၏ဦးေဆာင္ရြက္မႈအရ ေရသံုးစြဲၿခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးအတြက္ ေရလံုေလာက္မႈကို လူထုထံေပၚႏိုင္ေစရန္အတြက္ “ေရကန္ငယ္ေလးမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးလယ္ေၿမယာ ႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္းေၿမေနရာ အၿပင္ပိုင္းရွိေနရာတြင္ တူးေဖာ္ၿခင္း” သို႔မဟုတ္ “ေရကန္ငယ္ေလးမ်ား” စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။

     ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္၊ အစိုးရဘက္မွ ေရကန္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကိုတူးယူရန္ ဘတ္ေငြ ၃၅၆ သန္းကို ခြဲေဝ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေရကန္တစ္ကန္လွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂၀၃၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ၿပီး၊ အစိုးရမွေထာက္ပံ့မႈမွာ ၁၇၈၀၀ ဘတ္ၿဖစ္ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ား (ေၿမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား)၏ ကိုယ္ပိုင္ေထာက္ပံ့မႈမွာ ဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ ၿဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ၊ အစိုးရမွ ေရကန္ငယ္ေပါင္း ၅၆၂၀၆ ကန္ကို တူးယူခဲ့သည္။ ၎ေရကန္မ်ားမွာ ၁၂၆၀ cbm ေရအနက္အထိရွိေသာေၾကာင့္ ေရေသာက္သံုးမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုအသံုးစာရိတ္ကိုၿဖတ္ေတာက္ရာတြင္အေထာက္အကူၿပဳေသာ ငါးေမြးၿမဴေရး၊ ႏွင့္ ေရကန္အနီး အိမ္စားဟင္းသီးဟင္းရြက္ၿခံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ အဆင္ေၿပပါသည္။
   
     “ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က လူထု၏ေနထိုင္ေရး၊ အထူးသၿဖင့္ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ခံေနရေသာ ဆည္ေၿမာင္းေနရာအၿပင္ပိုင္းမွ လူထုမ်ားအေၾကာင္းကို ပူပင္ေနပါတယ္။ ရလဒ္တစ္ခုအရ၊ သူ႔အေနၿဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚတိုးတက္မႈကို ပံုမွန္လိုက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး  ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးၿမဴေရးအတြက္ လူထုအေနၿဖင့္လံုေလာက္ေသာေရရရွိမႈကိုေသခ်ာေစရန္ ၎စီမံကိန္းကို အၿမန္ဆံုးၿပီးဆံုးသြားရန္ တာဝန္ရွိကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားေနပါသည္။ က်ေတာ္တို႔ဘက္မွလည္း ေဒသတိုင္းရွိ  ေရရွည္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈကို တားဆီးရန္ စီမံကိန္းကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားပါမယ္။”

     အစိုးရဘက္မွေနၿပီး မိုးေခါင္ေရရွားမႈကိုတားဆီးရန္ ေတာ္ဝင္မိုးရြာသြန္းမႈဆုေတာင္းၿခင္းၿဖင့္ ေရကာတာတြင္ ေရမ်ား လာေအာင္လုပ္ၿခင္း၊ Monkey’s Cheeks စီမံကိန္းဟုေခၚသည့္ ေရကိုတစ္ေနရာတြင္ထိန္းသိမ္း၍ သံုးစြဲၿခင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ္ညီစြာဖြဲ႕တည္မႈစနစ္အားထိန္းသိမ္းၿခင္းအတြက္ ေရၿဖန္႔ေဝေပးၿခင္း၊ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ေလ်ာက္  ေရကန္ငယ္မ်ားတူးေဖာ္ၿခင္းစသည့္ တိုင္းတာမႈမ်ိဳးစံုကို စီစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္သည္ လူထုမွ ေရ၏အေရးပါမႈကိုသိရွိေစၿခင္း ၿဖစ္သည္။ က်ေတာ္တို႔အေနၿဖင့္သိရမွာက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိသည့္ ေရပမာဏသည္ မိုးေရပမာဏအေပၚမူတည္သည္ကို နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ၿပီးေနာက္၊ ရာသီဥတုအေၿပာင္းအလဲမွာလည္း မိုးရြာသြန္းမႈကို  ေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ ေရကာတာ ႏွင့္ အၿခားေတာင္က်ေရတို႔မွာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာၾကပါသည္။ က်ေတာ္တို႔အေနၿဖင့္ လူထုကို  ေရၿဖဳန္းတီးမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႏွင့္ ေရကိုစုေဆာင္းၾကရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေတာင္းဆိုပါသည္။ က်ေတာ္တို႔အေနၿဖင့္လည္း လယ္သမားမ်ားက အနာဂတ္တြင္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈအႏၱရာယ္ကို သက္သာေစရန္  ေရေလာင္းပမာဏနည္းသည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေၿပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
 

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (01-07-2019 15:35:48)