ອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ

ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບອານຸຍາດ ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດສອບຄົ້ນຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ລວມທັງສົ່ງເສີມສິດແລະຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ບໍລິໂພກແລະຫນ່ວຍງານທີກ່ຽວຂ້ອງໃນພື້ນທີ່ພາກກາງ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ໂດຍໂຄງສ້າງຂອງສຳນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ

1. ສ່ວນກຳກັບການກວດສອບຄື່ນຄວາມຖີ່
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຕ່າງໆເຊັ້ນ:
1.1 ກຳກັບການດຳເນີນວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກວດສອບຄື່ນຄວາມຖີ່ ການຄອບຄອງຄື່ນຄວາມຖີ່ ມາດຕະຖານການແພ່ຄື່ນຄວາມຖີ່
1.2 ແກ້ໄຂບັນຫາການລົບກວນຄື່ນຄວາມຖີ່ ຫາທີ່ຕັ້ງສະຖານນິວິທະຍຸທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ກວດສອບມາດຕະຖານທາງເທັກນິກ ເຄື່ອງສົ່ງຄື່ນຄວາມຖີ່
1.3 ອອກໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
1.4 ລວບລວມ ປະມວນຜົນ ສັງເຄາະຂໍ້ມູນການອານຸຍາດຂອງເຂດຕ່າງໆໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
1.5 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

2. ສ່ວນບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະນິຕິການ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຕ່າງໆດັ່ງນີ້
2.1ປະຕິບັດວຽກກ່ຽວກັບການຮ່ວມກວດສອບ ກວດຄົ້ນ ຈັບກຸມຜູ້ຝ່າຝືນ ກວດສອບເຄື່ອງວິທະຍຸ ສະຖານນີວິທະຍຸແລະໃບອານຸຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2.2ລວມລວມຂໍ້ເທັດຈິງປະກອບການໄຕ່ສວນຕາມຂໍ້ຮ້ອງຮຽນ
2.3ດຳເນີນການທາງກົດຫມາຍຕໍ່ຜູ້ຝ່າຝືນເງື່ອນໄຂການອານຸຍາດ ຕະຫລອດຈົນກົດຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກະຈາຍສຽງ ໂທລະທັດ ວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ກົດມຫາຍ ລະບຽບ ປະກາດອື່ນຊື່ງກຳຫນົດໄວ້
2.4ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

3.ສ່ວນຜູ້ບໍລິໂພກແລະປະໂຫຍດສາທາລະນະ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຕ່າງໆດັ່ງນີ້
3.1 ປະຕິບັດວຽກກ່ຽວກັບກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສິດທິ ກິດຈະກຳເພື່ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ການຮັບແລະປະມວນເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ
3.2 ປະສານງນເຊີງລຸກເພື່ອເລັ່ງລັດການດຳເນີນວຽກການເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກແລະສາທາລະນະ
3.3 ຮ່ວມສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງທົ່ວຖືງ ຈັດກິດຈະກຳ ໂຄງການ ນິເທດສະການ ການອົບຮົມໃນພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທັງດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
3.4 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

4.ສ່ວນປະສານງານກິດຈະການພູມມິພາກ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຕ່າງໆດັ່ງນີ້
4.1 ປະສານການປະຕິບັດວຽກສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະຕິບັດວຽກອຳນວຍການງານສາລະບັນ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ການຈັດເກັບຫນັງສືໂຕ້ຕອບຫນັງສືທົ່ວໄປ
4.2 ຈັດເຮັດແຜນການດຳເນີນວຽກ ຈັດຕັ້ງງົບປະມານການປະຈຳປີ ບໍລິຫານການໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວບຄຸມງົບປະມານ
4.3 ດຳເນີນວຽກດ້ານວຽກບັນຊີແລະວຽກກວດສອບ ວຽກເລັ່ງລັດການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຕາມເປົ້າຫມາຍ ວຽກພັດສະດຸຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄວບຄຸມ ຮັກສາ ແລະການເບີກຈ່າຍ ລວມທັງວຽກອາຄານສະຖານທີ່ແລະຍານພາຫານະ
4.4 ຕິດຕາມແລະຈັດເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກແລະເຂດ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
4.5 ຮວບຮວມ ຈັດເຮັດ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງການອົບຮົມແລະສອບເສັງເພື່ອຮັບປະກາດຊະນິຍະບັດຕາມທີ່ກຳຫນົດ
4.6 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

5.ວຽກອຳນວຍການ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບປະສານງານດ້ານອຳນວຍການກັບສຳນັກອຳນວຍການສາຍງານຕົ້ນສັງກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກດ້ານຕ່າງໆດັ່ງນີ້
5.1 ປະຕິບັດວຽກສາລະບັນ ແລະຈັດເຮັດຫນັງສື ໂຕ້ຕອບທົ່ວໄປ ລວມທັງການຈັດເກັບເອກະສານ
5.2 ຈັດເຮັດແຜນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:ແຜນປະຕິບັດການປະຈຳປີ ແຜນງົບປະມານ ແຜນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແຜນຄວບຄຸມພາຍໃນແລະຈັດເຮັດຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນ
5.3 ຕິດຕາມແລະຈັດເຮັດລາຍງານການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນຕ່າງໆເຊັ່ນ:ລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກ ລາຍງານການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ລາຍງານການຈັດຊື້ນຈັດຈ້າງ ລາຍງານການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະລາຍງານຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກປະຈຳປີເປັນຕົ້ນ
5.4 ປະຕິບັດວຽກພັດສະດຸພັນ ໄດ້ແກ່ ຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ ຄວບຄຸມ ເບິ່ງແຍງຮັກສາ ເບີກຈ່າຍ ກວດສອບ ແລະລາຍງານຜົນການກວດສອບພັດສະດຸຄົງຄັງປະຈຳປີ
5.5 ປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະສະຫນັບສະຫນຸນການປະຕິບັດວຽກຕາມພາລະກິດຫລັກຂອງຫນ່ວຍງານຕົ້ນສັງກັດ
5.6 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ


ອຳນາດຫນ້າທີ່ຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 

1. ວຽກກວດສອບ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກດ້ານການກວດສອບດັ່ງນີ້
1.1 ກວດສອບການຄອບຄອງຄື່ນຄວາມຖີ່ ກວດສອບມາດຕະຖານທາງເທັກນິກຂອງຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ ກວດສອບແກ້ໄຂບັນຫາລົບກວນຄື່ນຄວາມຖີ່ ແລະກວດສອບການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ລວມທັງກວດຄົ້ນ ຈັບກຸມແລະຮວບຮວມຂ້ໍເທັດຈິງ ຕະຫລອດຈົນພິສູດແລະເກັບຮັກສາເຄື່ອງວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຂອງກາງເພື່ອປະກອບການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍ
1.2 ກວດສອບໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
1.3 ຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
1.4 ກວດສອບເນື້ອໃນລາຍການໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ
1.5 ຈັດເຮັດບັນທືນລາຍງານຜົນການກວດສອບໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງນຳສົ່ງລາຍງານຜົນການກວດສອບໃຫ້ຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
1.6 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍ

2.ວຽກໃບອານຸຍາດ
ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກດ້ານການອານຸຍາດດັ່ງນີ້
2.1 ການອອກໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
2.2 ຮ່ວມກັບສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈແລະສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນ ໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຮູ້ຂ່າວຂອງກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
2.3 ຮ່ວມກັບຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດອົບຮົມເພື່ອຮັບປະກາດຊະນິຍະບັດຫລືໃບອານຸຍາດໃນກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະກິດຈະການວິທະຍຸຄົມມະນາຄົມ
2.4 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

3.ວຽກອຳນວຍການ
3.1 ປະຕິບັດວຽກສາລະບັນ ແລະຈັດເຮັດຫນັງສືໂຕ້ຕອບທົ່ວໄປ ລວມທັງການຈັດເກັບເອກະສານ
3.2 ຈັດເຮັດແຜນຕ່າງໆເຊັ່ນ:ແຜນປະຕິບັດການປະຈຳປີ ແຜນງົບປະມານ ແຜນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແຜນຄວບຄຸມພາຍໃນແລະຈັດເຮັດຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກປະຈຳປີເປັນຕົ້ນ
3.3 ຕິດຕາມແລະຈັດເຮັດລາຍງານການດຳເນີນວຽກຕາມແຜນຕ່າງໆເຊັ່ນ:ລາຍງານຜົນການດຳເນີນວຽກ ລາຍງານການເບີກຈ່າຍ ງົບປະມານ ລາຍງານການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ລາຍງານການຄວບຄຸມພາຍໃນແລະລາຍງານຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກປະຈຳປີເປັນຕົ້ນ
3.4ປະຕິບັດວຽກພັດສະດຸພັນ ໄດ້ແກ່ ຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ ຄວບຄຸມ ເບິ່ງແຍງຮັກສາ ເບີກຈ່າຍ ກວດສອບ ແລະລາຍງານຜົນການກວດສອບພັດສະດຸຄົງຄັງປະຈຳປີ
3.5ປະສານກັບຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກິດຈະກຳຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສະຫນັບສະຫນຸນການປະຕິບັດວຽກຕາມພາລະກິດຫລັກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ
3.6 ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (25/05/2017 13:56:04)