ေဒသဆိုင္ရာ ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္တာဝန္မ်ား

ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုးဆိုင္ရာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မညီမွ်ေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိ သည္၊ ထို႔အျပင္ အလယ္ပိုင္းေဒသရွိျပည္သူလူထု၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္အျခားတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ရံုး၏ဖြဲ႔စည္းပံုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁. လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းစစ္ေဆးမႈႀကီးၾကပ္ေရးက႑ 

ေအာက္ပါေဖၚျပလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည္။
၁.၁ ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုးဆိုင္ရာတာဝန္ခံမႈျဖစ္ေသာ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းစစ္ေဆးမႈ၊ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊
လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္ထုတ္လႊင့္မႈစံမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊
၁.၂ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္ေႏွာင့္ယွက္မႈျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမ်ား တည္ေန ရာရွာေဖြမႈ၊ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းပို႔အသံလႊင့္စက္ဆိုင္ရာနည္းပညာစံႏႈန္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊
၁.၃ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊
၁.၄ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဒသအသီးသီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို၊စုစည္းျခင္း၊အစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ျခင္း၊
၁.၅ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂. ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာက႑

 ေအာက္ပါေဖၚျပလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည္။
၂.၁ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာသူမ်ားအား စုေပါင္းစစ္ေဆးမႈ၊ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုစက္မ်ား၊ အသံလႊင့္ရံုႏွင့္သက္ဆိုင္ရာလိုင္စင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊
၂.၂ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္စစ္မွန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္း၊
၂.၃ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ တယ္လီကြမ္ဆက္သြယ္ေရး ၊ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ သတ္မွတ္ထား ေသာအျခားဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ေသာသူမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း၊
၂.၄ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၃. သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူ၏အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာက႑

ေအာက္ပါေဖၚျပလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည္။
၃.၁ အခြင့္အေရးကိုျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔အက်ိုးအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စားသံုးသူ၊သံုးစြဲသူ မ်ားအက်ဳိးရွိေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၃.၂ စားသံုးသူ၊ သံုးစြဲသူမ်ားအက်ဳိးအတြက္၊အလ်င္စလိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတြက္အေျခအေနဖန္တီးယူၿပီး ညွိႏိႈင္းျခင္း၊
၃.၃ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုစံုလင္စြာစုေပါင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ ျပပြဲစီမံကိန္းမ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ အသံလြင့္ လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံဧရိယာမ်ားအတြင္း သင္တန္းေလ့က်င့္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

၄. ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားညွိႏႈိင္းမႈက႑

 ေအာက္ပါေဖၚျပလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည္။
၄.၁ ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုး၏ တာဝန္ခံမႈျဖစ္ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ၊ စာရြက္စာ တမ္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေထြေထြစာေစာင္ျပန္ၾကားမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးညွိႏႈိင္း မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
၄.၂ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ နွစ္စဉ္ဘတ္ဂ်က္၏သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ား စီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
၄.၃ စာရင္းကိုင္နွင့္စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းဘတ္ဂ်က္အလွ်င္စလိုထုတ္ေပး မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါဆယ္ထုပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ငွါးရမ္း-ေရာင္းဝယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ားႏွင့္၊အေဆာက္အဦးမ်ားနွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားအပါအဝင္ေငြထုတ္ေပးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၄.၄ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာရုပ္သံလိုင္းရံုးအပိုင္းႏွင့္တိုင္းေဒသရံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားလိုက္လံ၍ အစီရင္ခံျပဳလုပ္ျခင္း၊
၄.၅ ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ သင္တန္းေလ့က်င့္မႈနွင့္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဒီပလိုမာလက္မွတ္လက္ခံရန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
၄.၆ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၅. ညႊန္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား

 ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူရင္းညႊန္ၾကားေရးရံုးအား ညႊန္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္၊
၅.၁ စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေထြေထြစာေစာင္ျပန္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာရြက္စာ တမ္းသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၅.၂ နွစ္ပတ္လည္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဉ္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအစီအစဉ္၊ ႏွစ္စဉ္အတြင္းေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအစဉ္ ႏွင့္ႏွစ္ပတ္လည္စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္း စသည္တို႔ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
၅.၃ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစီအစဉ္မ်ား ေျခရာခံလိုက္လံ၍ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဥပမာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ယူမႈအစီရင္ခံမ်ား၊ ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံမ်ား၊ အတြင္းေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီရင္ခံမ်ား ႏွင့္ႏွစ္ပတ္လည္စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံမ်ား၊
၅.၄ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားနွင့္ကိရိယာမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပမာ ဝယ္ယူေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ထုတ္ယူစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ နွစ္ပတ္လည္က်န္ရွိပစၥည္းစာရင္း စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၅.၅ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အျခားအဖြဲ႔မစည္းမ်ားနွင့္အတူညွိနွိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္မူရင္းအဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအဓိကတာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊


ေဒသဆိုင္ရာ ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္တာဝန္မ်ား

 

၁. စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း

 ေအာက္ပါစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တာဝန္ရွိသည္။
၁.၁  လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္းစစ္ေဆးမႈ၊ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အ သံုးျပဳေသာလႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္၏နည္းပညာဆိုင္ရာစံႏွင့္ကိရိယာမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ လႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျပႆနာမ်ားစစ္ေဆးေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာလႈိုင္းႀကိမ္ႏႈန္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးၿပီးစစ္မွန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္းမ်ားအပါအဝင္၊ ဘံုပစၥည္းျဖစ္ေသာဆက္သြယ္ေရး ေရဒီယိုစက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္စိစစ္ၿပီးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ဥပေဒေရးအရတရားစြဲ ဆိုျခင္း၊
၁.၂  အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာလိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊
၁.၃ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာသံုးစြဲသူမ်ား၏တိုင္ၾကား ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံျခင္း၊
၁.၄ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊
၁.၅ ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အလက္စနစ္ထဲတြင္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မွတ္တမ္းတင္အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအား စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပျခင္း၊
၁.၆ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂. လိုင္စင္လုပ္ငန္းမ်ား

 ေအာက္ပါလိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တာဝန္မ်ားရွိသည္။
၂.၁ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားဆိုင္ရာလိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
၂.၂ ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုးႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး၊ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာလိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ခံေသာဧရိယာ အတြင္းျပည္သူမ်ား၏နားလည္မႈမ်ားျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူ့အခြင့္အေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈမ်ားျမွင့္တင္ျခင္း၊
၂.၃ ရုပ္သံလိုင္း၏တိုင္းေဒသရံုးႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး၊အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာဒီပလိုမာလက္မွတ္လက္ခံရန္သင္တန္းေပးေလ့က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၃. ညႊန္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား

၃.၁  စာရြက္စာတမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္အေထြေထြစာေစာင္ျပန္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၃.၂ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစီအစဉ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ ႏွစ္ပတ္လည္ဘတ္ဂ်တ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အတြင္းေရးထိန္း ခ်ဳပ္မႈအစီရင္ခံမ်ားႏွင့္ႏွစ္ပတ္လည္စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံမ်ား၊စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
၃.၃ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစီအစဉ္မ်ား ေျခရာခံလိုက္လံ၍ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဥပမာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ယူမႈအစီရင္ခံမ်ား၊ ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံမ်ား၊ အတြင္းေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီရင္ခံမ်ား ႏွင့္ႏွစ္ပတ္လည္စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံမ်ား၊စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
၃.၄ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားနွင့္ကိရိယာမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပမာ ဝယ္ယူေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ထုတ္ယူစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ နွစ္ပတ္လည္က်န္ရွိပစၥည္းစာရင္း စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၃.၅ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အျခားအဖြဲ႔မစည္းမ်ားနွင့္အတူညွိနွိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္မူရင္းအဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအဓိကတာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၃.၆ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 14:09:31)