Quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng NBTC. vùng

Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến công tác giám sát và kiểm soát các hoạt động của Văn phòng NBTC. Trong những nhiệm vụ cấp giấy phép, thực thi pháp luật và kiểm tra bắt giữ tội phạm liên quan đến hoạt động phát thanh truyền hình,vô tuyến truyền thông theo phân công. Bao gồm việc thúc đẩy các quyền lợi và nhận khiếu nại của công dân, người tiêu dùng và các phòng ban có liên quan trong khu vực miền Trung, cũng như các hoạt động khác theo sự phân công. Cơ cấu của Văn phòng bao gồm :  

1.Bộ phận giám sát kiểm tra tần số sóng
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến những công việc sau đây
1.1 Giám sát hoạt động của Văn phòng NBTC. khu vực trong việc chịu trách nhiệm kiểm tra tần số sóng, tiếp quản tần số sóng, tiêu chuẩn truyền tải tần số sóng. 
1.2 Giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến tần sóng, tìm vị trí đài phát thanh không được cấp phép, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát tần số sóng.
1.3 Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo sự phân công.
1.4 Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin việc cấp phép của từng khu vực trong hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến truyền thông.
1.5 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

2. Bộ phận thực thi pháp luật và pháp chế.
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến những công việc sau đây
2.1 Thực hiện công việc liên quan đến tham gia kiểm tra, tìm kiếm, bắt giữ người vi phạm, kiểm tra máy phát thanh, đài phát thanh và các giấy phép liên quan.
2.2 Thu thập các dữ kiện của cuộc điều tra theo đơn khiếu nại.
2.3 Hành động pháp lý đối với người vi phạm điều khoản cấp phép. Cũng như luật viễn thông, phát thanh truyền hình, vô tuyến viễn thông, pháp lý, quy chế, công bố khác đã quy định.  
2.4 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

3. Bộ phận người tiêu dùng và lợi ích công cộng
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến những công việc sau đây
3.1 Thực hiện công việc liên quan đến các hoạt động thúc đẩy quyền, hoạt động vì lợi ích công cộng, hoạt động có lợi cho người tiêu dùng,  tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
3.2 Điều phối tích cực để đẩy nhanh thực hiện vì lợi ích của người tiêu dùng và cộng đồng.
3.3 Cùng xúc tiến dịch vụ viễn thông một cách toàn diện, tổ chức hoạt động chương trình triển lãm, đào tạo trong lĩnh vực trách nhiệm, cả về phát thanh truyền hình, vô tuyến truyền thông và viễn thông.
3.4 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

4. Bộ phận điều phối hoạt động vùng.
Chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến những công việc sau đây
4.1 Điều phối hoạt động Văn phòng NBTC. khu vực, trong việc chịu trách nhiệm thực hiện tạo điều kiện cho công việc lưu trữ dữ liệu thông tin, biên soạn sách tương tác, sách nói chung.
4.2 Chuẩn bị kế hoạch thực hiện, thành lập ngân sách thường niên,  quản lý chi tiêu và kiểm soát ngân sách.
4.3 Các hoạt động về kế toán và kiểm toán, đẩy nhanh việc giải ngân ngân sách theo mục tiêu,  vật tư, đấu thầu, kiểm soát, chăm sóc, bảo vệ và việc giải ngân, ngay cả cơ sở hạ tầng và xe cộ.
4.4 Theo dõi và chuẩn bị báo cáo các kết quả hoạt động cho Văn phòng NBTC. vùng và khu vực chịu trách nhiệm.  
4.5 Thu thập, chuẩn bị, cập nhật cơ sở dữ liệu. Ngay cả việc đào tạo và thi cấp chứng chỉ theo như lịch trình.
4.6 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

5. Việc điều hành
Chịu trách nhiệm phối hợp điều hành với văn phòng điều hành, công việc của cơ quan liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như sau : 
5.1  Thực hiện tài liệu và biên soạn văn bản tương tác nói chung, cả việc lưu trữ tài liệu.
5.2 Chuẩn bị các kế hoạch như kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch kiểm soát nội bộ và chuẩn bị các chỉ số hiệu suất trong năm v.v
5.3 Theo dõi và chuẩn bị báo cáo các hoạt động thực hiện theo kế hoạch như báo cáo kết quả thực hiện, báo cáo việc giải ngân ngân sách, báo cáo việc đấu thầu, báo cáo việc kiểm soát nội bộ và báo cáo chỉ số hiệu suất trong năm v.v
5.4 Thực hiện công việc vật tư thiết bị bao gồm thu mua-thuê, kiểm soát, chăm sóc bảo trì, giải ngân, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra hàng tồn kho hàng năm.
5.5 Điều phối công việc với các cơ quan liên quan và hỗ trợ hoạt động theo nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan ban đầu.
5.6 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.


Quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng NBTC. khu vực 

1. Kiểm tra
Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra như sau :          
1.1 Kiểm tra việc chiếm giữ tần số sóng, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật của tần số sóng và thiết bị sử dụng trong hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông, kiểm tra khắc phục sự cố nhiễu sóng và kiểm tra việc sử dụng tần số sóng không được phép. Bao gồm truy tìm, bắt giữ và thu thập dữ kiện, cũng như chứng minh và bảo quản thiết bị vô tuyến viễn thông trung ương với mục đích truy tố theo pháp luật.
1.2 Kiểm tra giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông.
1.3 Tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng trong hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông và cơ quan có liên quan.
1.4 Kiểm tra nội dung chương trình trong hoạt động phát thanh truyền hình.
1.5 Chuẩn bị ghi chép báo cáo kết quả kiểm tra trong hệ thống cơ sở dữ liệu, ngay cả nộp báo cáo kết quả cho cơ quan có liên quan.
1.6  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

2.Giấy phép
Chịu trách nhiệm thực hiện việc cấp phép như sau :
2.1 Việc cấp giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông theo sự phân công.
2.2 Cùng với Văn phòng NBTC. khu vực thúc đẩy sự hiểu biết và thúc đẩy nhân quyền và bình đẳng của công dân trong khu vực chịu trách nhiệm trong việc đón nhận tin tức của phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông theo sự phân công. 
2.3 Cùng với các cơ quan có liên quan trong công tác đào tạo để có được chứng nhận hoặc giấy phép trong hoạt động phát thanh truyền hình, viễn thông và vô tuyến viễn thông.
2.4 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

3.Việc điều hành
3.1 Thực hiện công việc văn thư và chuẩn bị văn bản tương tác nói chung, cả việc lưu trữ tài liệu.
3.2 Chuẩn bị các kế hoạch như kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch kiểm soát nội bộ và chuẩn bị các chỉ số hiệu suất trong năm v.v
3.3 Theo dõi và chuẩn bị báo cáo các hoạt động thực hiện theo kế hoạch như báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo việc giải ngân ngân sách, báo cáo việc đấu thầu, báo cáo việc kiểm soát nội bộ và báo cáo chỉ số hiệu suất trong năm v.v
3.4 Thực hiện công việc vật tư thiết bị bao gồm thu mua-thuê, kiểm soát, chăm sóc bảo trì, giải ngân, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra hàng tồn kho hàng năm.
3.5 Điều phối với các cơ quan khác có liên quan, tổ chức hoạt động trách nhiệm xã hội và hỗ trợ hoạt động theo nhiệm vụ cốt lõi của Văn phòng NBTC. khu vực. 
3.6  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

được tạo bởi  -   (25/05/2017 1:47:45 CH)