Banner

อำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

អំណាចនិងភារកិច្ចរបស់ NBTC
អំណាចនិងភារកិច្ចរបស់ NBTC មានដូចខាងក្រោម:
1. បង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងវិសាលគម តារាងវិសាលគមជាតិ ផែនការគំរូសម្រាប់វិស័យផ្សាយសំឡេងនិងទូរទស្សន៍ ផែនការគំរូទូរគមនាគមន៍ ផែនការប្រេកង់វិទ្យុនិងផែនការលេខទូរគមនាគមន៍
2. កំណត់ការបែងចែកប្រេកង់រវាងប្រេកង់ដែលបានប្រើក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍ ទំនាក់ទំនងវិទ្យុ និងទូរគមនាគមន៍
3. កំណត់នូវលក្ខណះនិងប្រភេទនៃអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍
4. ពិចារណាផ្តល់និងត្រួតពិនិត្យការប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងវិទ្យុក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សាយ អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឬនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងវិទ្យុនិងការចេញវេជ្ជបញ្ជាច្បាប់និងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតល័ក្ខខ័ណ្ឌឬថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ការអនុញ្ញាតិ
5. កំណត់ច្បាប់សម្រាប់ការប្រើវិសាលគមដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកជាមួយគ្នា។ ទាំងពីរនៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នានៃអាជីវកម្មនិងរវាងប្រភេទផ្សេងគ្នានៃអាជីវកម្ម
6. ពិចារណាផ្តល់និងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវសេវាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ល្បឿនលឿន ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ និងបញ្ញត្តិអំពីច្បាប់និងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការផ្តល់ លក្ខខណ្ឌ ឬតម្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ
7. ពិចារណានិងគ្រប់គ្រងការប្រើលេខទូរគមនាគមន៍ និងបញ្ញត្តិអំពីលក្ខណ្ឌនិងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការផ្តល់ លក្ខខណ្ឌ ឬតម្លៃសេវាផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណ
8. បង្កើតលក្ខណ្ឌនិងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬតភ្ជាប់ និងលក្ខណ្ឌនិងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់អត្រានៃថ្លៃឈ្នួលឬតម្លៃការតភ្ជាប់គ្នាក្នុងអាជីវកម្មផ្សាយ អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍ ទាំងពីរនៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នានៃអាជីវកម្មនិងរវាងប្រភេទផ្សេងគ្នានៃអាជីវកម្ម មានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកវិនិយោគ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
9. កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃអត្រាតំលៃនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មនៅក្នុងអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍ មានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
10. បង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈដែលគួរឱ្យចង់បាននៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផ្សាយសំឡែង អាជីរកម្មទូរទស្សន៍ អាជីរកម្មទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ
11. បង្កើតវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពផ្ដាច់មុខឬការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍
12. បង្កើតវិធានការសម្រាប់ការចែកចាយសេវាទូរគមនាគមន៍យ៉ាងទូលំទំលាយនិងស្មើៗគ្នាតាមមាត្រា 50
13. ការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់មនុស្សពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មនិងការពារសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពរបស់មនុស្សក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមទូរគមនាគមន៍និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពស្មើគ្នារបស់មនុស្សក្នុងការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ប្រេកង់ក្នុងអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍
14. សំរបសំរួលជាមួយការគ្រប់គ្រងវិសាលគមទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។
15. វិនិច្ឆ័យនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រើប្រេកង់ដែលរំខានដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។
16. តាមដានពិនិត្យនិងផ្តល់ដំបូន្មានដល់អាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍និងទូរគមនាគមន៍
17. កំណត់លក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា គ្រប់គ្រងសិទ្ធិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬឥទ្ធិពលនៃទូរទស្សន៍និងទូរទស្សន៍ដែលប្រើប្រេកង់ រវាងអ្នកសារពត៌មានដូចគ្នាឬដោយមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលនឹងធ្វើអោយរារាំងដល់សេរីភាពទទួលព័ត៌មានឬរារាំងការទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ប្រជាជន
18. លើកកម្ពស់ការបញ្ចូលគ្នានៃអ្នកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកផលិត និងអ្នកសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជីរកម្មផ្សាយសំឡេងនិងទូរទស្សន៍ក្នុងនាមជាអង្គការផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើតស្តង់ដារសីលធម៌នៃការកាន់កាប់ឬវិជ្ជាជីវៈនិងការគ្រប់គ្រងលើមុខរបរឬវិជ្ជាជីវៈក្រោមបទដ្ឋានសីលធម៌
19. ចេញបទបញ្ជាឬការប្រកាសតាមមាត្រា 58
20. អនុម័តថវិកាចំណាយរបស់ NBTC រួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យទៅមូលនិធិតាមមាត្រា 52
21. ពិចារណានិងឯកភាពលើការបែងចែកមូលនិធិដែលស្នើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមូលនិធិតាមមាត្រា 55
22. ផ្តល់ព័ត៌មាននិងចូលរួមជាមួយការចរចារឬធ្វើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬអង្គការអន្ដរជាតិ ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងវិសាលភាព ការចាក់ផ្សាយ អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ ទូរគមនាគមន៍ ឬអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
23. សំណើទៅខុទ្ទកាល័យរដ្ធមន្ត្រីដើម្បីមានច្បាប់ឬវិសោធនកម្មឬលុបចោលច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបែងចែកវិសាលគមនិងប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងវិសាលគម ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងទូរគមនាគមន៍
24. ការចេញបទប្បញ្ញត្តិ ការប្រកាស ឬការបញ្ជាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ NBTC
25. ធ្វើសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នេះឬច្បាប់ដទៃទៀត។ កំណត់លក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា គ្របដណ្តប់លើសិទ្ធិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬភាពលើសលប់តាម (17)  អោយ NBTC ទទួលយកទស្សនៈពីសាធារណៈនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរ

ការប្រើសិទ្ធិអំណាចក្រោមកថាខណ្ឌមួយ មិនត្រូវជំទាស់នឹងច្បាប់ស្តីពីការប្រកបអាជីវកម្ម និងទូរទស្សន៍ឡើយ ច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ និងច្បាប់ស្តីពីការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ

រាល់បទបញ្ជា សេចក្តីប្រកាស ឬការបញ្ជាណាមួយដែលអាចអនុវត្តបានជាទូទៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង
រដ្ឋាកិច្ចត្រូវបានអនុវត្តបាន។

สร้างโดย  - NBTC  admin (31/1/2559 18:20:50)

Download

Page views: 79102